Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO UMAWIANIA SIĘ NA WIZYTĘ! POD NUMEREM TELEFONU 42 616 45 26

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

 poniedziałek 08:00 - 15:30
wtorek 08:00 - 16:30
środa 08:00 - 15:30
czwartek 08:00 - 15:30
piątek 08:00 - 14:30

 

 1. Rejestracja zdarzeń bieżących z terenu gminy– urodzenia, małżeństwa i zgony
 2. Rejestracja/transkrypcja zdarzeń z zagranicy
 3. Sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego,
 4. Uzupełnienia brakujących danych w aktach stanu cywilnego
 5. Wpisywanie do aktów stanu cywilnego informacji na podstawie orzeczeń sądów polskich i zagranicznych (np. rozwody)
 6. Przyjmowanie oświadczeń ( np. o powrocie do nazwiska po rozwodzie)
 7. Zapewnienia do ślubu cywilnego i konkordatowego
 8. Zaświadczenia o stanie cywilnym
 9. Zaświadczenia do ślubu za granicą
 10. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 11. Organizacja jubileuszy 50 lecia ślubu
 12. Zmiany imienia i nazwiska
 13. Uznanie ojcostwa (także dziecko poczęte nienarodzone)

 

Ad-1) Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie gminy.

Ad-2) Rejestracja/transkrypcja zdarzeń z zagranicy

          UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Należy przygotować oryginalne dokumenty zagraniczne wraz z tłumaczeniem przysięgłym (poza dokumentami na drukach wielojęzycznych) do oceny i ustalenia sposobu załatwienia sprawy oraz do ustalenia opłat skarbowych.

 

Ad-3) Sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego

       UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,     

Niezbędna jest weryfikacja i ocena treści wszystkich aktów stanu cywilnego danej osoby oraz jej wstępnych. Opłata za sprostowanie jednego aktu stanu cywilnego wynosi 39zł.

 

Ad-4) Uzupełnienia brakujących danych w aktach stanu cywilnego

      UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Niezbędna jest weryfikacja i ocena treści wszystkich aktów stanu cywilnego danej osoby oraz jej wstępnych, a także innych dokumentów, zawierających brakujące dane. Opłata za uzupełnienie jednego aktu stanu cywilnego wynosi 39zł.

 

Ad-5) Wpisywanie do aktów stanu cywilnego informacji na podstawie orzeczeń sądów oraz decyzji organów polskich i zagranicznych (np. rozwody, decyzje o zmianie imienia i nazwiska, przysposobienia, protokoły oświadczeń). Opłata 11zł

         UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Zagraniczne oryginalne dokumenty (wraz z tłumaczeniem przysięgłym) wymagają oceny ze względu na konieczność ustalenia czy wymagają wpisania do aktu stanu cywilnego z mocy prawa bezpośrednio przez kierownika USC, czy wymagają legalizacji w sądzie.

 

Ad-6) Przyjmowanie oświadczeń ( np. o powrocie do nazwiska po rozwodzie)

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26

 

Ad-7) Zapewnienia do ślubu cywilnego i konkordatowego

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Konieczne jest osobiste stawiennictwo nupturientów.

Składanie dokumentów do ślubu – od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną datą ślubu cywilnego. Opłata 84zł

Zaświadczenie wydane przez wybranego kierownika USC do zawarcia ślubu wyznaniowego jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli zaświadczenie do ślubu konkordatowego wyda kierownik USC Nowosolna, ale ślub wyznaniowy będzie poza terenem Gminy Nowosolna, opłatę 84zł należy wnieść na konto tego USC, który będzie właściwy do sporządzenia aktu, czyli tam gdzie leży parafia.

Ślub poza lokalem – po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem USC. Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewnić zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych. Opłata 1000zł plus 84zł za sporządzenie aktu.

W przypadku cudzoziemców wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (akty stanu cywilnego, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce).

Obcokrajowiec nie posługujący się językiem polskim dokumenty do ślubu i oświadczenia woli o zawarciu związku małżeńskiego składa w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

 

Ad-8) Zaświadczenia o stanie cywilnym

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,     

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest tylko osobie, której dotyczy! Opłata 38zł

Wniosek:

PDFWNIOSEK o zaświadczenie o stanie cywilnym.pdf (205,15KB)

 

Ad-9) Zaświadczenia do ślubu za granicą

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim nupturienci mogą zawrzeć małżeństwo poza granicami RP może być wydane przez dowolnego Kierownika USC. Opłata 38 zł

- należy dostarczyć zaświadczenie o stanie cywilnym przyszłego małżonka.

Dodatkowych informacji udziela kierownik USC.

Ad-10) Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można wnieść do dowolnego USC w Polsce.

DOCWNIOSEK O ODPISY ASC z RODO.doc (61,00KB)
 

Odpis zupełny

33zł

Odpis skrócony

22zł

Odpis na druku wielojęzycznym

22zł

Odpis zupełny aktu sporządzonego przed 1 stycznia 1946 r.

39zł

Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku

24zł

Opłata za pełnomocnictwo (nie dotyczy, gdy pełnomocnik jest małżonkiem, rodzicem, dzieckiem, rodzeństwem)

17zł

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza

17zł

 

Ad-11) Organizacja jubileuszy 50 lecia ślubu

ZADZWOŃ!      42 616 45 26

Dotyczy tylko mieszkańców gminy.

Wniosek:

DOC50 lecie WNIOSEK.doc (40,50KB)
 

Ad-12) Zmiany imienia i nazwiska

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Wniosek można wnieść do dowolnego Kierownika USC.

Uzasadnienie poparte ważnymi względami.   Opłata 37zł

Dodatkowych informacji udziela kierownik USC i ocenia materiał dowodowy.