Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalanie numerów porządkowych / Wydawanie zaświadczeń o ustalonych numerach porządkowych

Ustalanie numerów porządkowych

Podstawy prawne:

 1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 3. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zakres regulacji:

Ustala się numery porządkowe dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów może zawierać dane adresowe obiektów takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1, II piętro, pok. nr 21, tel. (42) 616-45-31.

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku budynku wybudowanego ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków: 
 1. wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
 • w przypadku budynku wybudowanego nieujawnionego w ewidencji gruntów i budynków oraz budynku w trakcie budowy: 
 1. wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
 2. kopia planu zagospodarowania działki lub terenu wraz z kopią pozwolenia na budowę
 • w przypadku budynku prognozowanego do wybudowania
 1. wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
 2. załącznik graficzny z oznaczeniem planowanego miejsca lokalizacji budynku w granicach działki.

Sposób załatwienia sprawy:

Wnioskodawcą w postępowaniu jest zainteresowany podmiot,  a więc podmiot mający interes prawny w domaganiu się ustalenia numeru porządkowego.

O ustalonym numerze porządkowym zawiadamia się właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Opłaty:

Brak

Czas załatwienia:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

Istnieje możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia w sprawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna, który jest organem właściwym w sprawie ustalania numerów porządkowych.

Inne informacje:

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Dokumenty do pobrania:

DOCXwniosek o ustalenie numeru porządkowego docx.docx (19,40KB)
PDFwniosek o ustalenie numeru porządkowego pdf.pdf (561,77KB)


Wydawanie zaświadczeń o ustalonych numerach porządkowych

Podstawy prawne:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłatę można uiścić:

 1. przez terminal płatniczy dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu,
 2. przelewem na rachunek bankowy numer: 50 8781 0006 0030 0588 2000 0020.

Czas załatwienia:

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści.

Dokumenty do pobrania:

DOCXwniosek o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym docx.docx (19,35KB)
PDFwniosek o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym pdf.pdf (562,24KB)