Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Licencja na taksówki

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Nowosolna, Łódź, Rynek Nowosolna 1; pokój 16 – Referat Spraw Obywatelskich tel. 42-616-45-26

Sposób załatwienia sprawy

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość przesłania wniosku pocztą (kopie dokumentów poświadczone notarialnie)
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • możliwość złożenia wniosku elektronicznie - w tym przypadku wymagane kserokopie dokumentów winny być urzędowo (elektronicznie) poświadczone za zgodność z oryginałem

Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formalne.

Wymagane dokumenty

 •  
 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 •  

- Wniosek o dostosowanie (zmianę) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówka wydanej przed 1 stycznia 2020 r, do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym

 

 •  
 1. Oświadczenie o niekaralności (o spełnianiu wymogu dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt1 ustawy o transporcie drogowym) - dot. osoby fizycznej
 •  
 1. Oświadczenie o niekaralności (o spełnianiu wymogu dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt1 ustawy o transporcie drogowym) - dot. osoby prawnej
 •  
 1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2

Rozszerzone wymagania

 • Zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 30 dni z kraju pochodzenia *
 • Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia
 • Tłumaczenie przysięgłe prawa jazdy
 • Oświadczenie o zmianie prawa jazdy jeśli przebywa w kraju krócej niż 6 miesięcy

Zaświadczenie może nie być wymagane jeśli są spełnione inne warunki, np. kierowca nie był w kraju pochodzenia od kilku lat i jest w stanie to udowodnić  i zgodzi się na to urząd

 

 1. Jeśli przebywasz w Polsce ponad 6 miesięcy, to konieczna jest wymiana na Polskie prawo jazdy, bez tej wymiany formalnie nie masz uprawnień do kierowania samochodem!
 •  
 1. Wykaz pojazdów samochodowych
 •  
 1. Wykaz kierowców
 •  
 1. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wydanie wypisu(ów)
 •  
 1. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 •  
 1. Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)
 •  
 1. Zgłoszenie kierowcy taksówki przez przedsiębiorcę
 2. Aktualne prawo jazdy kategorii B – kopia (oryginał do wglądu)
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy taksówki - kopia (oryginał do wglądu)
 4. Aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy taksówki - kopia (oryginał do wglądu)
 5. Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe z adnotacją urzędową „TAXI” - kopia (oryginał do wglądu)
 6. Świadectwo legalizacji taksometru (o ile występuje). - kopia (oryginał do wglądu)**
 7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

*WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ POŚWIADCZONE NOTARIALNIE!

 

 •  

OPŁATY:

 

 licencja jest wydana wyłącznie na obszar gminy Nowosolna

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

okres ważności licencji w latach: od 2 do 15

200 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30

250 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50

300 zł

 

 • Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji i wydanie wypisu pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 11%.
 • Za każdy wypis – 1%

Numer konta bankowego:

Numer konta 50 8781 0006 0030 0588 2000 0020

W tytule wpłaty proszę o wpisanie „opłata za udzielenie licencji TAXI”

 

 •  
 • Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowosolna.

 

Wydawanie wtórnika licencji

W przypadku zniszczenia, zagubienia itp. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wtórnika licencji.

W przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 %

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

okres ważności licencji w latach: od 2 do 15

20 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30

25 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50

30 zł

 

W przypadku utraty na skutek okoliczności zależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę
w wysokości 25 %

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

okres ważności licencji w latach: od 2 do 15

50 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30

62,50 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50

75 zł

 

Zmiana danych niepowodująca zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie zmian danych niepowodujących zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany danych
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Brak

 

Zmiana treści licencji

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który udzielił licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wszelkich zmiany danych określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania (art. 14. ustawy o transporcie drogowym).

Wydanie decyzji zmieniającej treść licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Za zmianę treści licencji pobiera się opłatę w wysokości:

Gdy licencja jest wydana wyłącznie na obszar gminy:

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Ważność licencji: od 2 do 15 lat

20 zł

Ważność licencji: powyżej 15 do 30 lat

25 zł

Ważność licencji: powyżej 30 do 50 lat

30 zł

 

DOKUMENTY

 • Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany danych
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

DOCWNIOSEK oświadczenia RODO.doc (90,00KB)