Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71);

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1, stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska, I piętro, pok. 9, tel. (42) 616-45-29.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, zawierający załączniki:

 

- Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

- lub Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art. 66 ww. ustawy - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 3 października 2008 roku.

- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

- wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący  przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a-1c ustawy z dnia 3 października 2008 roku.

- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

- pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby) + dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

Opłaty:

- 205,00 złotych (załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1827 z późn. zm. - cz. I, pkt 45),

- 17,00 złotych od udzielonego pełnomocnictwa (załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm. - cz. IV)

 

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z terminami przewidzianymi w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35§5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję

DOCWzór karty informacyjnej przedsiewzięcia.doc (60,50KB)
DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (46,00KB)