Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa / krzewu

1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego a także drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

3. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).

4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody) .

5. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonane zostaną oględziny planowanego do wycięcia drzewa, z których zostanie sporządzony protokół.

6. W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy Nowosolna może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody (parku krajobrazowego) lub spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody lub spełnieniu przez drzewo kryteriów do uznaniu go za pomnik przyrody.

7. Ochrona gatunkowa.

Jeżeli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.

 

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt. 14 ustawy o ochronie przyrody).

 

Załączniki:


DOCXzgłoszenie usunięcia drzewa.docx (34,77KB)

DOCXwniosek o zaświadczenie - drzewa.docx (15,14KB)