Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr IV/21/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
IV/21/2024
Data podjęcia:
28-06-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Budżet

Uchwała Nr IV/21/2024

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024
 

     Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.   o samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy Nowosolna na 2024 rok o kwotę 1.720.131,05 zł , w tym:

1) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 451.834,77 zł;

2) dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.268.296,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Nowosolna na 2024 rok o kwotę 1.720.131,05 zł , w tym:

1) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 370.131,05 zł;

2) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowane wydatki na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.350.000,00 zł.

2. W związku z dokonanymi zmianami załącznik nr 3 do uchwały nr LXXVIII/526/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.

2. W związku z dokonanymi zmianami załącznik nr 12 do uchwały nr LXXVIII/526/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - POLSKI ŁAD na 2024 rok.

2. W związku z dokonanymi zmianami załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXVIII/526/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 roku.

2. W związku z dokonanymi zmianami załącznik nr 15 do uchwały Nr LXXVIII/526/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 16 do uchwały Nr  LXXVIII/526/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024 "Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Katarzyna Kucharska

 

PDFUCHWAŁA NR IV_21_2024.pdf (1,03MB)