Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z obrad III sesji Rady Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 29 maja 2024 r.

KS.0002.3.2024.ARF

PROTOKÓŁ III/24

z obrad III sesji Rady Gminy Nowosolna
 odbytej w dniu
29 maja 2024 roku
w Urzędzie Gminy Nowosolna
Łódź, Rynek Nowosolna 1

 

 

Stan ustawowy radnych – 15.

Obecnych na sesji – 11 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności (załącznik nr 1a do protokołu).

Godzina rozpoczęcia: 902

Godzina zakończenia: 1005

 I.1.    

Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy Nowosolna. Powitanie wszystkich obecnych, stwierdzenie quorum oraz odczytanie porządku obrad.

I.2.
Proponowany porządek obrad:

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z II sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

II. Podjęcie uchwał:

 1. Projekt chwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na rok 2024.

III.

 1. Zamknięcie obrad III sesji.

 

Ad I.1

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Katarzyna Kucharska otworzyła obrady III sesji Rady Gminy Nowosolna, przywitała wszystkich obecnych.

Po otwarciu obrad zgodnie z porządkiem przeszła do sprawdzenia obecności i stwierdzenia quorum załącznik nr 1.

 

Ad.I.2
Po otwarciu obrad i stwierdzenia quorum odczytała porządek obrad.

Wójt Gminy Piotr Szcześniak poprosił o zmianę porządku obrad i wprowadzenie punktu 4 w panelu uchwałodawczym -projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowosolna. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany, zmieniony porządek obrad.

Nad przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ostatecznie porządek otrzymał brzmienie:

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z II sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

II. Podjęcie uchwał:

 1. Projekt chwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na rok 2024.
 4. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowosolna.

 III.

 1. Zamknięcie obrad III sesji.

 

Ad.I.3

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z II sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.I.4
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni:

1. Radny Radosław Mielczarek,

2. Radny Michał Nowacki,

3. Radna Marta Kielan.

Radni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowało 11 radnych. Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła jednogłośny wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Ad.I.5

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Katarzyna Kucharska przedstawiła informację o działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.I.6
Wójt Gminy Piotr Szcześniak przedstawił informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym oraz stan zaległości w podatkach. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Na zakończenie wyraził chęć odpowiedzi na pytania związane z przedstawioną informacją.

 

Ad.I.7

Radna Marta Kielan: poprosiła o zabranie uszkodzonych urządzeń zabawowych z placu zabaw.

Radny Robert Włodarczyk: poprosił o lepsze oznakowanie PSZOK ponieważ mieszkańcy mają problem z trafieniem na miejsce.

Radna Małgorzata Kamińska-Bruszewska: poprosiła o doprecyzowanie informacji, w jakim miejscu będzie zorganizowane przedszkole zastępcze na czas przeprowadzanych w szkołach remontów. Czy zapadły decyzje w sprawie budowy na terenie Gminy żłobka?

Wójt: tymczasowe przedszkole będzie zlokalizowane w świetlicy wiejskiej w Kalonce. Konkretniejsze decyzje zapadną po zaplanowanym spotkaniu z przedstawicielem BGK w sprawie dofinansowania inwestycji.

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska zaprosiła Radnych na zbliżające się wydarzenia organizowane przez gminne szkoły.

 

Ad.I.8

Radna Marta Kielan złożyła pisemną interpelację.

 

Ad.II.1

Uchwałę wprowadziła Skarbnik Gminy Anna Mazerant.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr III/13/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6a do protokołu.

Głosowało 12 radnych.

Głosów: „za” – 12, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

Ad.II.2

Uchwałę wprowadziła Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr III/14/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7a do protokołu.

Głosowało 12 radnych.

Głosów: „za” – 12, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna.

 

Ad.II.3

Uchwałę wprowadziła Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr III/15/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na rok 2024.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8a do protokołu.

Głosowało 12 radnych.

Głosów: „za” – 12, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

Ad.II.4

Uchwałę wprowadził Sekretarz Gminy Sławomir Jasiński szczegółowo omówił treść skargi.

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Bożenna Gilla dodała, że po zapoznaniu się z treścią skargi zarekomendowała podjęcie uchwały.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr III/16/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowosolna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowosolna.

 

Ad.III
Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad, podziękowała za uczestnictwo i zakończyła obrady III sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

                                                                  

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                           Nowosolna

                                                                                    Katarzyna Kucharska

Protokołowała

Aleksandra Rakoczy-Filipczak

 

DOCprotokół sesja III.doc (89,00KB)