Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Łódź, dnia 04.06.2024

 

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR I/2024

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

1

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

 

Wójt Gminy Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

 

2

Imię i nazwisko kontrolujących

  1. Michał Nowacki- przewodniczący
  2. Sylwia Koszada- członek
  3. Weronika Dziąg- członek
  4. Jacek Królikowski- członek
  5. Robert Włodarczyk- członek

3

Data rozpoczęcia kontroli

Data zakończenia kontroli

 

04.06.2024 godz. 9:00

 

04.06.2024 godz. 12:00

4

Zakres przedmiotowy kontroli

 

Analiza sprawozdania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok (bilans z wykonania budżetu JST, bilans jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego, bilans instytucji kultury, rachunek zysków i strat jednostki i instytucji kultury, zestawienie zmian w funduszy jednostki oraz instytucji kultury)

 

Okres objęty kontrolą

 

Styczeń- grudzień 2023

5

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

 

Wójt Gminy Nowosolna – Piotr Szcześniak

6

Przebieg kontroli

 

Komisja Rewizyjna poddała analizie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowosolna za 2023 rok, sprawozdanie finansowe za 2023 rok (bilans z wykonania budżetu jst., bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, bilans instytucji kultury, rachunek zysków i strat jednostki i instytucji kultury, zestawienie zmian
w funduszy jednostki oraz instytucji kultury). Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023 Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.

Komisja zapoznała się również z Uchwałą Nr I/72/2024 Składu Orzekającego Regularnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowosolna z wykonania budżetu za 2023 rok.

Podczas posiedzenia komisja wypracowała wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok.

 

Podczas posiedzenia komisji odbyło się jawne głosowanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna w sprawie przygotowania uchwały wnioskującej o udzielenie absolutorium Wójtowi. Komisja jednogłośnie była „za” przygotowaniem wniosku.

 

                                                Stwierdzone nieprawidłowości

 

brak

 

Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowosolna za 2023 rok, sprawozdanie finansowe za 2023 rok (bilans z wykonania budżetu jst., bilans jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego, bilans instytucji kultury, rachunek zysków i strat jednostki i instytucji kultury, zestawienie zmian w funduszy jednostki
oraz instytucji kultury) Uchwała Nr I/72/2024 Składu Orzekającego Regularnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowosolna z wykonania budżetu za 2023 rok.

 

7

Data i miejsce podpisania protokołu

(dotyczy zespołu kontrolującego)

 

8

Podpisy kontrolujących

  1. Michał Nowacki …………………………………………………….
  2. Sylwia Koszada ……….…………………………………………….
  3. Weronika Dziąg ……………………………………………………..
  4. Jacek Królikowski …………………………………………………..
  5. Robert Włodarczyk ……….…………………………………………

7

Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu

(dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)

 

8

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu

lub

notatka o odmowie podpisani protokołu z podaniem przyczyn [1]*

 

 

 

[1] * Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej

 

DOCXprotokół 4.06.2024.docx (26,30KB)