Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych

Łódź, 26 czerwca 2024 r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowosolna.

       

                 Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowosolna informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

        W związku z powyższym, wyznacza się właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne termin do 9 września 2024r. na:

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania,
    o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
    w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2), właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Nowosolna, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tj od 01.01.2025 r.), i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowosolna.

 

                                                                Z up. WÓJTA

                                                             Sławomir Jasiński

                                                               Sekretarz Gminy

 

Załączniki:

DOCZałącznik nr 1 - Odwołanie oświadczenia Właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu.doc (23,00KB)
DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu z gminnego.doc (25,00KB)