Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.1.35.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
0050.1.35.2024
Data podjęcia:
20-06-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Oświata i edukacja

Zarządzenie Nr 0050.1.35.2024
Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

      Na podstawie art. 9g ust.2, w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984, poz. 1586, poz. 1672, poz. 1730, poz. 2005 ) oraz § 10, §14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną na dzień 2 lipca 2024 r. dla Pana Sławomira Szeląga - nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej, nauczyciela historii i geografii w Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach - ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

1) Elżbieta Bednarska - przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji;

2) Tomasz Walczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Członek;

3) Zofia Okońska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach - Członek;

4) Elżbieta Czajka - ekspert z listy ekspertów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej - Członek;

5) Elżbieta Jaśkiewicz - ekspert z listy ekspertów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej - Członek.

§ 2. Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się 2 lipca 2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92 - 703 Łódź.

§ 3. Ustalam stawkę wynagrodzenia eksperta z listy Ministra Edukacji Narodowej uczestniczącego w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 250 zł (brutto) za rozpatrzenie wniosku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Nowosolna


Piotr Szcześniak

 

Uzasadnienie

Nauczyciel kontraktowy po odbyciu wymaganego stażu, złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy powołuje Wójt zgodnie z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

 

 

 

PDFzarzadzenie - skład komisji.pdf (216,63KB)