Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Nowosolna

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                        Łódź, dnia 20 czerwca 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0002.4.2024.ARF

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Nowosolna IX kadencji

 

      Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Nowosolna, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź).

 

      Proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z III sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Nowosolna za 2023 rok.

 

Część II:

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowosolna wotum zaufania.
 2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023:
 1. odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowosolna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok;
 2. przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Nowosolna za 2023 rok;
 3. odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna  o udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna za 2023 rok.
 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034.
 6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nowosolna.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.
 8.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.
 9.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Dąbrowa, Dąbrówka, Kalonka i Wódka.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna.

 

Część III

 1. Zamknięcie obrad IV sesji.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Nowosolna

Katarzyna Kucharska

 


DOCXZawiadomienie o sesji.docx (37,50KB)