Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko

OK.2110.2.2024.TJW

Wójt Gminy Nowosolna,

92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Stanowisko: ds. oddziaływania na środowisko

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, Łódź.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowosolna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Warunki pracy:

Praca na stanowisku administracyjno-biurowym związana z obsługą monitora ekranowego oraz komputera i programów, Internetu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wyjazdy w teren (praca w zmiennych warunkach klimatycznych). Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, e-mailowe. W budynku Urzędu Gminy Nowosolna istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostęp do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych (schody).

Praca w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe, albo wykształcenie średnie z minimum 3 - letnim stażem pracy,
 6. znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawnych w tym zakresie,
 7. wiedza z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych, w szczególności: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo wodne, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 8. umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość oprogramowania biurowego,
 9. samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność i obowiązkowość,
 10. odporność na stres,
 11. umiejętność stosowania przepisów prawnych,
 12. umiejętność pracy w zespole,
 13. zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność planowania i organizacji pracy.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja publiczna lub gospodarka przestrzenna lub prawo,
 2. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 3. mile widziana znajomość oprogramowania LEX, Legislator,
 4. mile widziane prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. przygotowywanie projektów  decyzji, postanowień, pism z zakresu ocen oddziaływania na środowisko,
 3. prowadzenie postępowań związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,
 4. prowadzenie rejestru aktów notarialnych wpływających do Urzędu,
 5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy  - Prawo wodne wraz z uczestniczeniem w oględzinach,
 6. nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w tym prowadzenie postępowań w celu wydania decyzji nakazującej przyłączenie do sieci kanalizacyjnej
 7. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków będących w kompetencji gminy,
 8. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Przynależność organizacyjna – Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (RZG).

Wymagane dokumenty:

 1. CV (podpisane),
 2. list motywacyjny (podpisany),
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, kwalifikacje  i uprawnienia (w tym świadectwa pracy, zaświadczenia z pracy, opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy – jeżeli kandydat takie posiada),
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata:
 1. o posiadanym obywatelstwie polskim,
 2. o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po ewentualnym zatrudnieniu obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
 4. o nieposzlakowanej opinii,
 5. o zapoznaniu się obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowosolna,
 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowosolna, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 7. o zdanym z wynikiem pozytywnym egzaminie (po odbyciu lub zwolnieniu ze służby przygotowawczej), o którym mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych,
 1. wypełniony przez kandydata kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie,
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. w przypadku, gdy o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, kandydat składa oświadczenie o obywatelstwie oraz przedstawia kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

 

UWAGA:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt 1, 2, 5, 6, 8 powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przypadku dokumentów składanych elektronicznie - każdy skan dokumentu powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem wykonanym za pomocą profilu zaufanego. Przy braku możliwości technicznych do podpisu elektronicznego, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, podpisać własnoręcznie oświadczenie o zgodności przedstawionych dokumentów z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 17.06.2024 r. (poniedziałek) / liczy się data wpływu do Urzędu/ pod adresem: URZĄD GMINY NOWOSOLNA, RYNEK NOWOSOLNA 1, 92-703 Łódź  z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowosolna – stanowisko: ds. ocen oddziaływania na środowisko”.

Dokumenty aplikacyjne mogą być dostarczone:

 1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowosolnej, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,
 2. pocztą elektroniczną na adres ,
 3. poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Nowosolna (skrytka EPUAP: /1006082/skrytka)
 4. za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub firmy kurierskiej.

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 616-45-21. Osoba udzielająca informacji: Sławomir Jasiński.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Nowosolna po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowosolna).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://nowosolna.bip.net.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowosolna, Łódź, Rynek Nowosolna 1.

 

                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Nowosolna

                                                                                                                                                                                                        Piotr Szcześniak

Załączniki:

DOCXOgłoszenie OK.2110.2.2024.TJW RZG-7.docx (32,76KB)
DOCXKlauzula informacyjna RODO.docx (16,03KB)
DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (29,50KB)
DOCXOświadczenie.docx (15,21KB)

DOCXWynik naboru OK.2110.2.2024.docx (14,95KB)