Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/72/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 03 czerwca 2024 roku

Uchwała Nr I/72/2024
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 3 czerwca 2024 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowosolna
z wykonania budżetu za 2023 rok


          Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1325) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Nowosolna z wykonania budżetu za 2023 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Roman Drozdowski         przewodniczący
2. Iwona Kopczyńska           członek
3. Anna Kaźmierczak           członek

                                                                                               uchwala, co następuje:

             Opiniuje pozytywnie sprawozdanie Wójta Gminy Nowosolna z wykonania budżetu za 2023 rok.

                                                                                                       Uzasadnienie


           Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Nowosolna przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok. Wraz ze sprawozdaniem Izbie przedłożono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

           Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

  1.  sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok wraz ze sprostowaniem (pismo datowane na 30 kwietnia 2024 roku),
  2. uchwałę Rady Gminy Nowosolna w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów Gminy dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
  3. sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 454) a także rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 652).

            W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności formalnorachunkowej oraz zgodności z prawem, Skład Orzekający stwierdził, że przedłożone sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami ww. rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości i zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach. Dane liczbowe zawarte w części opisowej sprawozdania wynikają, co do zasady, ze sprawozdań statystycznych.
           
           Prognozowane na 2023 rok dochody budżetu Gminy Nowosolna zostały wykonane w wysokości 46.979.628,78, co stanowi 102,23% przyjętego planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 53.716.624,33, tj. na poziomie 94,33% planu. Budżet, przy deficycie planowanym w wysokości 10.991.508,34 zł, został wykonany z niższym deficytem, wynoszącym 6.736.995,55 zł.

           Na koniec roku budżetowego 2023 zachowana została zasada, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, bowiem dochody bieżące wykonano w wysokości 40.793.777,35 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 37.238.610,62 zł. Z przedstawionych danych wynika, że osiągnięto nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 3.555.166,73 zł.

          Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowosolna w 2023 roku zrealizowano w kwocie 6.185.851,43 zł (na ustalony plan w wysokości: 6.197.482,69 zł). Dochody z tytułu sprzedaży majątku wykonano w wysokości 69.978,52 zł (na plan ustalony w wysokości 81.372,87 zł).

             Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 16.478.013,71 zł, tj. na poziomie 95,37% planu.

             W 2023 roku Gmina Nowosolna nie planowała i nie zaciągała przychodów zwrotnych zaliczanych do długu publicznego. Rozchody budżetu wykonano w wysokości 1.047.619,00 zł, realizując plan w 100%.

             Zadłużenie Gminy Nowosolna wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb–Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2023 roku) wyniosło 2.095.238,00 zł, co stanowi 4,46% wykonanych w 2023 roku dochodów ogółem. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym za 2022 rok, zadłużenie Gminy Nowosolna na koniec 2023 roku uległo zmniejszeniu o 1.047.619,00 zł. Z ww. sprawozdania wynika również, że w 2023 roku Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji oraz, że na koniec 2023 roku nie posiadała zobowiązań z tych tytułów.

              Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Wójta Gminy Nowosolna dokumentów i dotyczy jedynie formalnoprawnych aspektów wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2023.
              Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości ani gospodarności w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy. Ocena w tym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów, należy do właściwości Rady.

              Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

 

PDFUCHWALA_WA-0031-I-72-24_1_akt.pdf (82,98KB)