Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r.

Wójt Gminy Nowosolna                                                                                                                                                Łódź, dnia 29 maja 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RZG.6721.1.2022.KP


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Natolin i Teolin – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


      Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), a także uchwały Nr LIV/357/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Natolin i Teolin – część A, zmienionej uchwałą Nr LXXVI/504/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Natolin i Teolin – część A,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Natolin i Teolin – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 11 czerwca 2024 r. do 1 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna https://bip.gminanowosolna.pl/ w zakładce Menu przedmiotowe → Planowanie przestrzenne → Obwieszczenia → Wyłożenia do publicznego wglądu oraz na stronie internetowej Gminy Nowosolna http://gminanowosolna.pl/.

        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Natolinie, Natolin 69A, 92-701 Łódź.

       Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do w/w projektu planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Nowosolna z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2024 r.:

  • w formie papierowej przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Urzędu Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności poczty elektro­nicznej na adres e-mail: ,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Gminy Nowosolna opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres: /1006082/skrytka,
  • przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna https://bip.gminanowosolna.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Nowosolna http://gminanowosolna.pl/.


        Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nowosolna. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 4 czerwca 2024 r.


WÓJT GMINY NOWOSOLNA
Piotr Szcześniak

PDFObwieszczenie.pdf (399,58KB)

DOCXFormularz do składania uwag.docx (21,49KB)

ZIPMPZP Natolin i Teolin część A.zip (5,42MB)
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/klauzula-informacyjna-rodo.