Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr III/13/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
III/13/2024
Data podjęcia:
29-05-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Budżet

Uchwała nr III/13/2024

Rady Gminy Nowosolna

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy Nowosolna na 2024 rok o kwotę 160.000,00 zł , w tym:
1) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł;
2) dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Nowosolna na 2024 rok o kwotę 160.000,00 zł , w tym:
1) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 74.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 86.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Planowane wydatki na inwestycje zwiększa się o kwotę 86.000,00 zł.
2. W związku z dokonanymi zmianami załącznik nr 3 do uchwały nr LXXVIII/526/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna
Katarzyna Kucharska

 

PDFUCHWAŁA NR III_13_2024.pdf (510,86KB)