Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z obrad II sesji Rady Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 21 maja 2024 r.

KS.0002.2.2024.ARF

PROTOKÓŁ II/2024

z obrad II sesji Rady Gminy Nowosolna
 odbytej w dniu
21 maja 2024 roku
w Urzędzie Gminy Nowosolna
Łódź, Rynek Nowosolna 1

 

Stan ustawowy radnych – 15.

Obecnych na sesji – 15 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności (załącznik nr 1a do protokołu).

Godzina rozpoczęcia: 902

Godzina zakończenia: 1032

 I.1.    

Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy Nowosolna. Powitanie wszystkich obecnych, stwierdzenie quorum oraz odczytanie porządku obrad.

I.2.
Proponowany porządek obrad:

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z I sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

II. Podjęcie:

 1. Uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa.
 2. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa.
 3. Uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.
 4. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.
 5. Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 III.

 1. Zamknięcie obrad II sesji.

 

Ad I.1

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Katarzyna Kucharska otworzyła obrady II sesji Rady Gminy Nowosolna, przywitała wszystkich obecnych.

Po otwarciu obrad zgodnie z porządkiem przeszła do sprawdzenia obecności i stwierdzenia quorum załącznik nr 1.

 

Ad.I.2
Po otwarciu obrad i stwierdzenia quorum odczytała porządek obrad.

Nad przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.I.3

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z I sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.I.4
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni:

1. Radny Radosław Mielczarek,

2. Radny Jacek Królikowski,

3. Radny Robert Włodarczyk.

Radni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowało 15 radnych. Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdził przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła jednogłośny wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Ad.I.5

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Katarzyna Kucharska przedstawiła informację o działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.I.6
Wójt Gminy Piotr Szcześniak przedstawił informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym oraz stan zaległości w podatkach. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Na zakończenie wyraził chęć odpowiedzi na pytania związane z przedstawioną informacją.

Radny Królikowski: na jakim etapie jest inwestycja dalszej budowy – II etapu chodnika z Janowa do Kalonki. Wójt: wyjaśnił, że dalsza część chodnika jest projektowana i wyraził nadzieję, że kolejny etap budowy niebawem się rozpocznie. Dodał, że jest przed spotkaniem z nowym Starostą i liczy na owocną współpracę.

Radna Gilla: na jakim etapie jest inwestycja polegająca na budowie placu zabaw we wsi Moskwa, czy w ramach inwestycji przewidziane jest również wyrównanie terenu. 

Wójt: roboty budowlane rozpoczną się niebawem, wszelkie sugestie Radnej i Sołtysa w tej kwestii będziemy mieć na względzie.

 

Ad.I.7

Radny Mielczarek: kiedy planowany jest montaż tablicy sołeckiej w Byszewach.

Dyrektor ZGK Adam Ciupiński: skończymy obecnie wykonywane prace i zamontujemy tablicę.

Sołtys Barbara Sołdon: zgłosiła zagrożenie zerwania linii energetycznej przez pochylające się gałęzie drzew we wsi Stare Skoszewy przy nr 63, 66 i 62G.

Radna Koszada: zgłosiła problem braku oświetlenia we wsi Lipiny przy lesie i problem z obecnością dzikich zwierząt.

Radna Kamińska-Bruszewska: przypomniała o złożonej interpelacji w sprawie demontażu nieaktualnych tablic informacyjnych i poprosiła o ponowne ich użycie np. w ramach promocji Gminy.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu obecnym na sali gościom.

Właściciele domu opieki dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych poprosili o zmianę z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Ad.I.8

Nie zgłoszono pisemnych interpelacji i wniosków.

 

Ad.II.1

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa. Do składu Komisji zostali zgłoszeni Radni:

 1. Mielczarek Radosław,
 2. Szulc Mariusz,
 3. Włodarczyk Robert,
 4. Nowacki Michał,
 5. Kamińska-Bruszewska Małgorzata,
 6. Królikowski Jacek,
 7. Zientara Paweł,
 8. Koszada Sylwia.

W dalszej części przeprowadziła głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji.

Głosowało 15 radnych. Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0. Wynik głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr II/5/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Handlu.

 

Ad.II.2

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa. Na Przewodniczącego Komisji została zgłoszona Radna Sylwia Koszada
 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr II/6/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa.

 

Ad.II.3

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego. Do składu Komisji zostali zgłoszeni Radni:

 1. Kucharska Katarzyna,
 2. Kieler Jan,
 3. Kielan Marta,
 4. Klimek Agnieszka,
 5. Gilla Bożena,
 6. Markiewicz Marek,
 7. Dziąg Weronika.

W dalszej części przeprowadziła głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji.

Głosowało 15 radnych. Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr II/7/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Ad.II.4

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego. Na Przewodniczącego Komisji został zgłoszony Radny Marek Markiewicz.
 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr II/8/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Radna Małgorzata Kamińska-Bruszewska opuściła salę obrad i nie wzięła udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Ad.II.5

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej. Do składu Komisji zostali zgłoszeni Radni:

 1. Nowacki Michał,
 2. Koszada Sylwia,
 3. Włodarczyk Robert,
 4. Królikowski Jacek,
 5. Dziąg Weronika.

W dalszej części przeprowadziła głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji.

Głosowało 14 radnych. Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Radna Małgorzata Kamińska-Bruszewska z powodu dalszej nieobecności na Sali obrad nie wzięła udziału w głosowaniu.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr II/9/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 

Ad.II.6

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został zgłoszony Radny Michał Nowacki.

 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr II/10/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Ad.II.7

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Do składu Komisji zostali zgłoszeni Radni:

 1. Gilla Bożenna,
 2. Klimek Agnieszka,
 3. Kielan Marta,
 4. Zientara Paweł,
 5. Markiewicz Marek.

W dalszej części przeprowadziła głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji. Wynik głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr II/11/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Ad.II.7

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  została zgłoszona Radna Bożenna Gilla.

 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr II/12/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

 

Ad.III
Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad, podziękowała za uczestnictwo i zakończyła obrady II sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

                                                                    

 

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

                                                                                             Katarzyna Kucharska

Protokołowała

Aleksandra Rakoczy-Filipczak

 

DOCprotokół sesja II.doc (106,50KB)