Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.1.26.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
0050.1.26.2024
Data podjęcia:
21-05-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Budżet

Zarządzenie Nr 0050.1.26.2024
Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr LXXVIII/526/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024 oraz na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Uchwały Nr LII/350/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowosolna na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie i WPF zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Nowosolna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Nowosolna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Wójt Gminy Nowosolna


Piotr Szcześniak

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.26.2024
Wójta Gminy Nowosolna
z dnia 21 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

758

   

Różne rozliczenia

10 178 165,19

0,00

565,00

10 178 730,19

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

72 832,19

0,00

565,00

73 397,19

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

   

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

50 832,19

0,00

565,00

51 397,19

852

   

Pomoc społeczna

397 375,00

0,00

18 202,00

415 577,00

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85295

 

Pozostała działalność

147 828,00

0,00

18 202,00

166 030,00

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

   

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

37 464,00

0,00

18 202,00

55 666,00

bieżące

razem:

46 909 117,50

0,00

18 767,00

46 927 884,50

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

majątkowe

razem:

4 270 072,00

0,00

0,00

4 270 072,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

51 179 189,50

0,00

18 767,00

51 197 956,50

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

                 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.26.2024
Wójta Gminy Nowosolna
z dnia 21 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział

Rozdział

§
/
grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

801

   

Oświata i wychowanie

przed zmianą

29 717 939,57

19 970 939,57

14 788 150,18

12 332 509,43

2 455 640,75

4 669 634,51

513 154,88

0,00

0,00

0,00

9 747 000,00

9 747 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

-3 000,00

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

29 717 939,57

19 970 939,57

14 788 150,18

12 332 509,43

2 455 640,75

4 669 634,51

513 154,88

0,00

0,00

0,00

9 747 000,00

9 747 000,00

0,00

0,00

0,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

przed zmianą

22 165 534,00

12 418 534,00

9 648 420,20

8 509 133,22

1 139 286,98

2 400 000,00

370 113,80

0,00

0,00

0,00

9 747 000,00

9 747 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

-3 000,00

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

22 165 534,00

12 418 534,00

9 648 420,20

8 509 133,22

1 139 286,98

2 400 000,00

370 113,80

0,00

0,00

0,00

9 747 000,00

9 747 000,00

0,00

0,00

0,00

   

4190

Nagrody konkursowe

przed zmianą

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

134 000,00

134 000,00

134 000,00

0,00

134 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

0,00

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

133 000,00

133 000,00

133 000,00

0,00

133 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

4410

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

6 100,00

6 100,00

6 100,00

0,00

6 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

6 300,00

6 300,00

6 300,00

0,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

przed zmianą

18 419,42

18 419,42

18 419,42

18 419,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 000,00

-3 000,00

-3 000,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

15 419,42

15 419,42

15 419,42

15 419,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

   

Pomoc społeczna

przed zmianą

1 932 826,00

1 932 826,00

1 599 676,00

1 087 524,00

512 152,00

0,00

333 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

18 767,00

18 767,00

356,00

356,00

0,00

0,00

18 411,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 951 593,00

1 951 593,00

1 600 032,00

1 087 880,00

512 152,00

0,00

351 561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85231

 

Pomoc dla cudzoziemców

przed zmianą

28 396,00

28 396,00

332,00

332,00

0,00

0,00

28 064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

565,00

565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

28 961,00

28 961,00

332,00

332,00

0,00

0,00

28 629,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

przed zmianą

4 256,00

4 256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

565,00

565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 821,00

4 821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85295

 

Pozostała działalność

przed zmianą

164 828,00

164 828,00

115 424,00

104 812,00

10 612,00

0,00

49 404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

18 202,00

18 202,00

356,00

356,00

0,00

0,00

17 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

183 030,00

183 030,00

115 780,00

105 168,00

10 612,00

0,00

67 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

49 404,00

49 404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

17 846,00

17 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

67 250,00

67 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

2 398,00

2 398,00

2 398,00

2 398,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

320,00

320,00

320,00

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 718,00

2 718,00

2 718,00

2 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

15 734,00

15 734,00

15 734,00

15 734,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

15 764,00

15 764,00

15 764,00

15 764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

przed zmianą

52,00

52,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

6,00

6,00

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

58,00

58,00

58,00

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przed zmianą

1 736 260,00

1 686 260,00

62 960,00

0,00

62 960,00

1 623 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 800,00

-2 800,00

-2 800,00

0,00

-2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 736 260,00

1 686 260,00

62 960,00

0,00

62 960,00

1 623 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

przed zmianą

62 960,00

62 960,00

62 960,00

0,00

62 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 800,00

-2 800,00

-2 800,00

0,00

-2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

62 960,00

62 960,00

62 960,00

0,00

62 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

51 460,00

51 460,00

51 460,00

0,00

51 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 800,00

-2 800,00

-2 800,00

0,00

-2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

48 660,00

48 660,00

48 660,00

0,00

48 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

11 500,00

11 500,00

11 500,00

0,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

14 300,00

14 300,00

14 300,00

0,00

14 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

64 022 533,07

44 656 657,69

33 270 134,44

18 251 032,67

15 019 101,77

8 276 886,86

2 443 159,39

0,00

0,00

666 477,00

19 365 875,38

19 365 875,38

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-6 800,00

-6 800,00

-6 800,00

-3 000,00

-3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

25 567,00

25 567,00

7 156,00

3 356,00

3 800,00

0,00

18 411,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

64 041 300,07

44 675 424,69

33 270 490,44

18 251 388,67

15 019 101,77

8 276 886,86

2 461 570,39

0,00

0,00

666 477,00

19 365 875,38

19 365 875,38

0,00

0,00

0,00

DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2024.docx (53,37KB)