Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową Budżetu Gminy Nowosolna oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Nowosolna
Adres: ul. Rynek Nowosolna 1
Miejscowość: 92 – 703 Łódź
NIP: 728-256-22-72
REGON: 472057780
Tel.: +48 42 616-45-00
Strona internetowa:  https://www.gminanowosolna.pl/
E-mail:

 

Gmina Nowosolna zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy NOWOSOLNA oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2024r. do 31.12.2026r.

 

Znak postępowania: FNVII.271.2.1.2024

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Nowosolna oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2026 r. z zastrzeżeniem, że przygotowanie i uruchomienie zostanie zrealizowane do dnia 28.06.2024 roku. Numery rachunków bankowych, które będą obowiązywały od 01.07.2024 roku zostaną wskazane w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie w postaci opłaty stałej miesięcznej (cena w złotych), na koniec każdego miesiąca bez odrębnej dyspozycji, ze wskazanego w umowie rachunku bankowego należącego do zamawiającego.

     3. Bank musi mieć siedzibę, oddział lub filię na terenie miasta Łodzi lub powiatu Łódzkiego Wschodniego.

4. Zamówieniem niniejszym będą objęte rachunki budżetu Gminy Nowosolna oraz następujących jednostek:

1)  Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź
2) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź
3) Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź
4) Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie Plichtów 21 92-701 Łódź
5) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Stare Skoszewy 19    92-701 Łódź
6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach Lipiny 14 92-701 Łódź
7) Gminna Biblioteka Publiczna Nowosolna ul. Brzezińska 288 92-776 Łódź

5. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania.

6. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych w okresie objętym zamówieniem, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową.

7. Ogólne dane o operacjach na rachunkach budżetu Gminy Nowosolna oraz pozostałych jednostek, rocznie (oszacowanie na podstawie 2023 r.):

a. łączna liczba rachunków bankowych – 85,

b. rachunki pomocnicze do realizacji płatności masowych – 2,

c. liczba przelewów realizowana rocznie – 16.000,00,

d. liczba realizowanych  czeków – 63,

e. liczba stanowisk do obsługi systemu bankowości elektronicznej – 18,

8. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych,

2) Środki na rachunkach będą oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku, stałym w czasie trwania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach dokonywana będzie kwartalnie i dopisywana do salda rachunków na koniec kwartału. W przypadku ujemnej stawki WIBID odsetki od środków na rachunku będą zerowe.

3) Zamawiający może wskazać rachunki, które będą nieoprocentowane,

4) Realizacja przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w wersji elektronicznej i w razie potrzeby składanych papierowo,

5) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w Gminie i jednostkach w formie bankowości internetowej lub Internet Banking w tym:

a. zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej,
b. serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie

   6) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:

a. równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu,

b. możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez Zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym,

c. dokonywanie przelewów bankowych,

d. przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,

e. nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie dyspozycji Zamawiającego,

f. import danych z programów księgowych Gminy Nowosolna do systemu bankowości elektronicznej,

           7) Świadczenie usługi płatności masowej, polegającej na:

a. otwarciu wirtualnych rachunków dla kontrahentów płatności masowych,

b. identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku wirtualnego,

c. księgowanie płatności przychodzących i wychodzących na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach,

d. udostępnieniu Zamawiającemu wyciągu elektronicznego z płatności masowych,

e. konsolidacja sald wskazanych rachunków bankowych będzie następowała na koniec każdego dnia roboczego,

8) Wydawanie blankietów czekowych,

9) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych z wyjątkiem rachunków ZFŚS i rachunków depozytowych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Nowosolna,

10) Automatyczne przekazanie na rachunek bieżący budżetu skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych jednostek,

11) Bezpłatne wydawanie  historii prowadzenia rachunków, oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego,

12) Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych opłat w siedzibie banku, oddziale lub filii znajdującym się na terenie miasta Łodzi powiatu Łódzkiego Wschodniego od osób trzecich z tytułu opłat, podatków i innych należności realizowanych na rzecz Gminy Nowosolna i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Nowosolna,

13) Przyjmowanie w siedzibie banku, oddziale lub filii znajdującym się na terenie miasta Łodzi lub powiatu Łódzkiego Wschodniego – wpłat gotówkowych/wypłat gotówkowych własnych na podstawie dokumentów księgowych zatwierdzonych przez Zamawiającego (na drukach obowiązujących u Zamawiającego lub w zakresie realizacji blankietów czekowych),

14)Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego. Oprocentowanie lokat będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokaty.  Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

16) Inne typowe bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Nowosolna i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia (zmiana karty podpisów, udzielanie poręczeń i pełnomocnictw bankowych, przechowywanie depozytów itp.)

 

II. Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2024 r. do 31.12.2026 r. z zastrzeżeniem, że przygotowanie, uruchomienie i przeszkolenie w zakresie systemu obsługi bankowej zostanie zrealizowane do dnia 28.06.2024 roku.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

 

b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualne zezwolenie KNF lub inny dokument równoważny potwierdzający prawo prowadzenia na terenie Polski w zakresie obsługi bankowej i udzielania kredytów – zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe.

 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

d) zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu wymaganym przez Zamawiającego jest, jeżeli nie określono inaczej, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert).

 

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź oraz opisane:

 

 Oferta w postępowaniu:

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.07.2024R. DO 31.12.2026R.

 

Nie otwierać przed dniem: „7 czerwca 2024r. godz. 1200

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Nowosolna, 92 - 703 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1, Biuro Obsługi Klienta (parter) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2024r. do godz. 1200
3. Ofertę można złożyć osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 ze zm.). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

 

V. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Aktualne zezwolenie KNF lub inny dokument równoważny potwierdzający prawo prowadzenia na terenie Polski w zakresie obsługi bankowej i udzielania kredytów- zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 4. Projekt umowy bankowej uwzględniający postanowienia Zaproszenia do składania ofert.

 

VI.  Opis sposobu przygotowania ofert

Wymagania podstawowe.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 1. Oświadczenia składa się w formie oryginałów, inne dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę pisemną.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.
 5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy obliczyć  w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego, określenia w nim niezbędnych elementów cenotwórczych i obliczenia ceny oferty na podstawie tabeli A, B.

2. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Podane elementy ceny usług bankowych będą stałe i nie będą ulegać zwiększeniu w okresie zawartej umowy.

3. Wiążące dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są dane przedstawione w tabelach A kolumna 4 oraz tabeli B w kolumnie 3 w Formularzu ofertowym. Pozostałe dane wynikające z tabel mają charakter pomocniczy dla obliczenia ceny oferty.

4. Wykonawca powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.

5. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę jednostkową dla elementu składowego przedmiotu zamówienia oraz jedną cenę oferty.

6. Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób opisany w niniejszym rozdziale kierując się niżej podanym kryterium i jego wagą.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie i wagi punktowe:

 

Lp.

Kryterium

Waga procentowa dla kryterium

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Koszt opłata stałej za  obsługę bankową

80%

80 punktów

2.

Oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych

20%

20 punktów

RAZEM

100%

100 punktów

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów.

Suma punktów (P) zostanie obliczona według poniższego wzoru:

P= P1+P2

gdzie:

P1 - Liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Koszt opłaty stałej za obsługę bankową,

P2 – Liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych Gminy
 

Sposób oceniania ofert:

 1. 1  Zasady oceny kryterium „Koszt opłaty stałej za obsługę bankową”
  4.1.1  Punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru:

 

P1 = Cena najniższa/Cena danej oferty x 100 x 80%, gdzie:

 

 • P1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie
 • 100 – wskaźnik stały
 • 80% - procentowe znaczenie kryterium
  1. Najkorzystniejsza oferta otrzyma 80 punktów.

 

4.2. Zasady oceny kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych”

       4.2.1. Punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru:

 

P2=oprocentowanie danej oferty/ najwyższe oferowane oprocentowanie x 20% x 100

gdzie:

 • P2 – ilość punktów przyznanych danej ofercie
 • 100 – wskaźnik stały
 • 20% - procentowe znaczenie kryterium

  4.2.2. Najkorzystniejsza oferta otrzyma 20 punktów.

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska największą łączną liczbę punktów w kryterium „Koszt opłaty stałej za obsługę bankową” oraz  „Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych”.

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

 

IX. Warunki płatności

Wynagrodzenie z tytułu opłaty stałej  będzie pobierane przez Wykonawcę na koniec miesiąca bez odrębnej dyspozycji, ze wskazanego rachunku bankowego należącego do Zamawiającego.

 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

pod względem merytorycznym:
Anna Mazerant – Skarbnik Gminy tel. (42) 616 45 32, e-mail:

pod względem formalnym:
Sebastian Rudziński –tel. (42) 616 45 15, e-mail:

 

XI. Przesłanki odrzucenia oferty

1. Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku, gdy:

a) treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

b) została złożona przez podmiot:

 • Niespełniający warunków udziału w postępowaniu
 • Powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

XII. Postanowienia końcowe:

1. O wyborze terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby jego realizacja nie leżała w interesie publicznym lub nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XIII. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych powyżej przez cały okres realizacji zamówienia.

 

XIV. Tryb zamówienia

 1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
 2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
 3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostaje opublikowane na: stronie internetowej Zamawiającego – https://www.bip.nowosolna.pl/   

 

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 i 14 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowosolna reprezentowana przez Wójta Gminy Nowosolna z siedzibą w Łodzi przy ul. Rynek Nowosolna 1, 92-70,3 Łódź, tel. (42) 616 45 00; e-mail: urzad@gminanowosolna.pl
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowosolna jest Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 •  nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

 

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

 

** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO[1], w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy

 

 

                                                                                                   WÓJT GMINY NOWOSOLNA                                                

                                                                                        Piotr Szcześniak

 


[1] Art.10 RODO Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych.

 

 
Załączniki: