Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z obrad I sesji Rady Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 7 maja 2024 r.

KS.0002.1.2024.ARF

 

 

PROTOKÓŁ I/2024

z obrad I sesji Rady Gminy Nowosolna
 odbytej w dniu
7 maja 2024 roku
w Urzędzie Gminy Nowosolna
Łódź, Rynek Nowosolna 1

 

Stan ustawowy radnych – 15.

Obecnych na sesji – 15 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności (załącznik nr 1a do protokołu).

Godzina rozpoczęcia: 905

Godzina zakończenia: 1149

Radny Senior Jan Kieler powitał wszystkich obecnych, poprosił o powstanie i uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski. Po odśpiewaniu Hymnu poprosił obecnego na sesji Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Krzysztofa Potakowskiego o wręczenie nowo wybranym Radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego. Krzysztof Potakowski na wstępie pogratulował Wójtowi Gminy Piotrowi Szcześniakowi wyboru na Wójta Gminy Nowosolna oraz wszystkim Radnym uzyskania mandatu na kadencję 2024-2029. W dalszej części wręczył Radnym zaświadczenia.

I.1.

Radny Senior powitał oficjalnie przybyłych na obrady sesji przedstawicieli jednostek gminnych, sołtysów, pracowników Urzędu oraz Radnego Powiatowego Pawła Pomorskiego. Następnie otworzył obrady I sesji Rady Gminy Nowosolna w IX kadencji i stwierdził quorum oraz prawomocność obrad.

W dalszej części przedstawił proponowany porządek o treści:

Część I

 1. Otwarcie I sesji Rady Gminy Nowosolna.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie Radnym Gminy Nowosolna przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna zaświadczeń o wyborze do Rady Gminy Nowosolna.
 5. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Nowosolna.
 6. Wręczenie Wójtowi Gminy Nowosolna przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Nowosolna.
 7. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Nowosolna.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Część II

 1. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.
 1. przedstawienie informacji o zasadach wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,
 4. przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru Przewodniczącego Rady,
 5. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.
 1. Przekazanie przewodniczenia sesji Przewodniczącemu Rady Gminy Nowosolna.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.
 3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.
 1. przedstawienie informacji o zasadach wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
 4. przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady,
 5. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.

Część III

 1. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad I.5

Radny Senior przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Zaproponował, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób: odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny Pani Weronika Dziąg odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą wg swojego wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odczytał treść roty ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" i poprosił Radną Panią Weronikę Dziąg o odczytywanie nazwisk z listy Radnych.

Po złożeniu ślubowania Radny Senior podziękował wszystkim i poinformował, że Radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.I.6

W dalszej części poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Nowosolna Piotrowi Szcześniakowi, a następnie o złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.

 

Ad.I.7

Wobec powyższego Radny Senior przyjął ślubowanie Wójta.

Piotr Szcześniak: "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.".

Wójt Gminy Piotr Szcześniak: podziękował mieszkańcom za zaufanie i wybór na kolejną kadencję, podziękował również Radnym za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję, że w kolejnej kadencji będzie ona przebiegać równie dobrze.

Radny Senior oddał głos obecnemu na Sali Radnemu Powiatowemu Pawłowi Pomorskiemu.

Radny Pomorski: pogratulował Wójtowi Gminy Nowosolna oraz Radnym uzyskania mandatów na kolejną kadencję, oraz dotychczasowej spójnej współpracy. Wyraził nadzieję na kolejne lata tożsamej współpracy Rady Gminy Nowosolna z Wójtem, a także konstruktywnej kooperacji pomiędzy Gminą Nowosolna, a Powiatem Łódzkim Wschodnim. Zapewnił, że będzie aktywnym i zaangażowanym Radnym Powiatowym, zadeklarował ścisłą współpracę z Radą i Wójtem Gminy Nowosolna, oraz zapewnił częstą obecność na posiedzeniach Rady.

 

Ad.I.8

Radny Senior zaproponował, aby do składu 3-osobowej Komisji Uchwał weszli radni mający doświadczenie w pracy radzie poprzednich kadencji.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni:

1. Radny Radosław Mielczarek,

2. Radny Jacek Królikowski,

3. Radny Robert Włodarczyk.

Radni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowało 15 radnych. Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Senior stwierdził jednogłośny wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Ad.II.1.

Radny Senior przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad, wyborów Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Ad.II.1.a

Radny Senior przedstawił zasady Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Informacja o zasadach wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik nr 3a do protokołu. W dalszej części zarządził głosowanie nad przyjęciem Regulaminy głosowania.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.II.1.b

Radny Senior przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.

Do składu Komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone Radna Sylwia Koszada, Radna Agnieszka Klimek oraz Radna Marta Klimek. Wszystkie Radne wyraziły zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej.

Radny senior zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.II.1.c

Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy i ich ewentualne przedstawienie. Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Marek Markiewicz, w imieniu grupy Radnych zgłosił kandydaturę Radnej Katarzyny Kucharskiej. Radny Senior poprosił o dalsze zgłoszenia. Wobec ich braku, stwierdził zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.

Radny Markiewicz po udzieleniu głosu przez Radnego Seniora uzasadnił zgłoszenie kandydatury Radnej Kucharskiej i po krótce opisał dotychczasową jej działalność na rzecz społeczności Gminy Nowosolna.

W dalszej części Radny Senior poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, a następnie ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie wznowił obrady i poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania, a Przewodniczącego Komisji o krótkie przypomnienie zasad głosowania.

 

Ad.II.1.d

Po rozdaniu kart przez Komisję skrutacyjną rozpoczęto tajne głosowanie. Radny Senior poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie do stolika umożliwiającego tajne głosowanie i wrzucanie do urny kart do głosowania.

Po wyczytaniu wszystkich Radnych Radny Senior podziękował za oddanie głosów i ogłosił 15 minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. Dodał, że liczenie głosów odbędzie się na sali obrad.

 

Ad.II.1.e

Po przerwie Radny Senior wznowił obrady i poprosił Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokołu z wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.

Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach na Przewodniczącego Radny Gminy Nowosolna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.II.1.f

Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna, Radny Senior poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr I/1/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radny Senior stwierdził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.II.2

Radny Senior w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku podziękował za przewodniczenie obradom i poprosił nowo wybraną Przewodniczącą Rady o dalsze prowadzenie obrad. Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska przejęła przewodniczenie obradom.

 

Ad.II.3

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska poinformowała Radnych, że w pierwszej kolejności zgodnie z obowiązkiem ustawowym i Statutem Gminy Nowosolna Rada musi podjąć uchwałę w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna. Zaproponowała jednocześnie, aby dotychczasową, wieloletnią praktyką dokonać wyboru dwóch Wiceprzewodniczących. Pozostali Radni nie wyrazili sprzeciwu wobec propozycji Przewodniczącej Rady. Wobec powyższego zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr I/2/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radny Senior stwierdził podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.II.4

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kucharska przeszła do kolejnego punktu porządku obrad, wyborów Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

 

Ad.II.4.a

Przewodnicząca Rady przedstawiła zasady Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Informacja o zasadach wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik nr 8a do protokołu. W dalszej części zarządził głosowanie nad przyjęciem Regulaminy głosowania.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad.II.4.b

Przewodnicząca Rady przystąpiła do powołania Komisji Skrutacyjnej. Przypomniała, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Radny Mielczarek zaproponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej pozostał tożsamy, jak podczas wyborów Przewodniczącego Rady. Wobec braku sprzeciwu pozostałych Radnych do składu Komisji skrutacyjnej zostały ponownie zgłoszone Radna Sylwia Koszada, Radna Agnieszka Klimek oraz Radna Marta Klimek. Wszystkie Radne wyraziły zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad.II.4.c

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i ich ewentualne przedstawienie. Przypomniała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radna Małgorzata Kamińska-Bruszewska zgłosił kandydatury na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Radnego Mariusz Szulca oraz Radnego Radosława Mielczarka, uzasadniając wskazanie powyższych kandydatur. Radni Szulc oraz Mielczarek podziękowali za zgłoszenie ich kandydatur, deklarując jednocześnie swoje zaangażowanie i współpracę z pozostałymi Radnymi.

 Przewodnicząca Rady poprosiła o dalsze zgłoszenia. Wobec ich braku, stwierdziła zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.

W dalszej części Przewodnicząca Rady poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania, a Przewodniczącego Komisji o krótkie przypomnienie zasad głosowania.

 

Ad.II.4.d

Po rozdaniu kart przez Komisję skrutacyjną rozpoczęto tajne głosowanie. Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie do stolika umożliwiającego tajne głosowanie i wrzucanie do urny kart do głosowania.

Po wyczytaniu wszystkich Radnych Radny Senior podziękowała za oddanie głosów i ogłosiła 5 minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

 

Ad.II.4.e

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i poprosiła Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokołu z wyborów Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.

Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach na Przewodniczącego Radny Gminy Nowosolna stanowi załącznik nr 10a i 10b do protokołu.

 

Ad.II.4.f

Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Rady Gminy Nowosolna.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr I/3/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.

 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr I/4/2024 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.III
Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad, podziękowała za uczestnictwo i zakończyła obrady I sesji Rady Gminy Nowosolna w IX kadencji.

                                                              

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                      Gminy Nowosolna

                                                                                                                                   Katarzyna Kucharska

 

Protokołowała

Aleksandra Rakoczy-Filipczak

 

DOCPROTOKÓŁ SESJA I.doc (102,00KB)