Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z 20 maja 2024 r.

Łódź, dnia 20.05.2024r.


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź


DEK-OŚR-I.6220.91.2023


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 572, dalej k.p.a), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2023r., poz. 1094) zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 20.05.2024r. wydał decyzję Nr 31/U/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na (w wariancie inwestorskim) budowie osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną, obiektami i urządzeniami służącymi mieszkańcom wraz z projektem zagospodarowania i ukształtowania terenu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rataja (działki
132/13, 132/14, 132/15 oraz 132/16 obręb W-42).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu (042) 638 47 11 lub (042) 638 47 79.
 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 21.05.2024r.                                                                             z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
                                                                               Maciej Pachulski
                                                                             Zastępca Dyrektora Wydziału
                                                                           Ochrony Środowiska i Rolnictwa
                                                                            Urzędu Miasta Łodzi

 

 

 

 

 

 


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź                                                                                                                                                            
Łódź, dnia 20.05.2024r.


DEK-OŚR-I.6220.91.2023


DECYZJA Nr 31/U/2024
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
z dnia 20.05.2024r.


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2023r., poz. 1094 ze zm., zwana dalej ustawą OOŚ) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 55 lit btiret drugie oraz pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze
zmianami, zwanym dalej rozporządzeniem ooś), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024r., poz. 572 – zwanej dalej k.p.a), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2023r. pełnomocnika reprezentującego inwestorów tj. Panią
……………………………………. oraz Pana …………………………….., ul. ………………….., ……………………………….

 

Prezydent Miasta Łodzi


I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (w wariancie inwestorskim) polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną, obiektami i urządzeniami służącymi mieszkańcom wraz z projektem zagospodarowania i ukształtowania terenu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rataja (działki 132/13, 132/14, 132/15 oraz 132/16 obręb W-42).

II. Określa istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 1. Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) należy usytuować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne. Zaplecze budowy należy wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
 2. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia;
 3. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo) do wód i do ziemi. Sprzęt budowlany i transportowy poddawać regularnej kontroli technicznej. W trakcie postoju lub załadunku – silniki należy wyłączać;
 4. Ewentualne naprawy sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem inwestycji, tj. w specjalistycznych stacjach serwisowych;
 5. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie prac w sposób ciągły wynikający z technologii lub prac nie powodujących dużego oddziaływania akustycznego w porze nocnej;
 6. Należy opracować i wdrożyć taki plan robót, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w pobliżu zabudowy chronionej akustycznie nie pracowały jednocześnie oraz zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu (np. poprzez zminimalizowanie zbędnych przejazdów);
 7. Należy zaplanować wszelkie prace montażowe z użyciem sprzętu i maszyn, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202) podlegają wymaganiom w zakresie ograniczenia emisji hałasu bądź oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. Należy przestrzegać zasady wyłączania silników maszyn i pojazdów w czasie przerw w pracy;
 8. Rozwiązania architektoniczno-techniczne projektowanych budynków powinny spełniać wymagania z zakresu akustyki budowlanej i izolacyjności cieplnej;
 9. Teren budowy należy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym likwidacji niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z pojazdów, maszyn i urządzeń. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 10. Tankowanie maszyn i pojazdów transportowych prowadzić poza placem budowy, w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach - na stacjach benzynowych (na placu budowy może być wykonywane dolewanie paliwa do maszyn i sprzętu wykorzystywanego w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Uzupełnienie paliwa prowadzić w sposób ostrożny oraz przy użyciu niewielkich objętości, w miejscach odpowiednio uszczelnionych, w celu uniemożliwienia przedostania się paliwa do środowiska gruntowo-wodnego);
 11. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 12. Wyeliminować przypadkowe rozsypywanie materiałów pylistych na terenie budowy i drogach wewnętrznych poprzez odpowiednią organizację placu budowy, wykluczyć niezaplanowane składowanie piasku i kruszyw. Transport materiałów pylistych prowadzić pojazdami wyposażonymi w plandeki zabezpieczające przez rozsypywaniem i rozwiewaniem drobnych frakcji pyłowych;
 13. Osłonić przed działaniem wiatru składowiska kruszyw, piasku zawierające drobne frakcje pyłowe poprzez przykrywanie plandeką w dni suche i wietrzne;
 14. W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia;
 15. Koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogę publiczną oczyszczać z zanieczyszczeń;
 16. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich miejscach na terenie przedsięwzięcia, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnie zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu. Odpady powstające na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie;
 17. Zanieczyszczony grunt z wykopów w stopniu przekraczającym standardy jakości gleby lub ziemi, przekazywać do unieszkodliwienia, zgodnie z ustawą o odpadach;
 18. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy codziennie kontrolować wykopy, zagłębienia wypełnione wodą mogące powstać w czasie prac realizacyjnych itp., mogące stać się pułapką dla małych zwierząt. W przypadku zaobserwowania uwięzionych zwierząt, należy podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Stwierdzone osobniki należy przenieść poza teren prowadzonych prac, do stanowisk zastępczych odpowiadających ich wymaganiom siedliskowym, biorąc pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku. Przenoszenie zwierząt należy prowadzić w kierunku ich naturalnej migracji;
 19. Do malowania należy wykorzystywać farby i emulsje zawierające niewielkie ilości rozpuszczalników organicznych, ze szczególnym naciskiem na wykorzystywanie substancji wodorozcieńczalnych;
 20. Stosować naturalną, zbliżoną do tła, kolorystykę ogrodzeń, dachów i elewacji nowopowstających budynków (tj. dach drewniany, kryty blachą trapezową, kolorystyka budynków w odcieniach pastelowych – szarość, beż, grafit z fragmentami okładziny w kolorystyce ceramiki budowlanej);
 21. Zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej), a po ukończeniu prac należy zapewnić przywrócenie terenu do stanu zbliżonego do poprzedzającego ich rozpoczęcie;
 22. Masy ziemne powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać do kształtowania terenów zielonych na terenie przedsięwzięcia lub przekazać do odzysku poza instalacjami - z zastrzeżeniem punktu 31 decyzji. Uwaga: zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
 23. Organizując plac budowy, winno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom;
 24. Na czas realizacji przedsięwzięcia na terenie budowy zapewnić szczelne zbiorniki do gromadzenia ścieków bytowych oraz zapewnić odbiór ścieków bytowych z terenu inwestycji na oczyszczalnię ścieków;
 25. Woda na potrzeby budowlane i dla pracowników będzie pobierana z wodociągu miejskiego w oparciu o warunki określone przez gestora sieci na czas budowy lub dostarczana będzie beczkowozami;
 26. Energię elektryczną na etapie realizacji pobierać z sieci elektroenergetycznej, dopuszcza się zastosowanie agregatów prądotwórczych do czasu wykonania stosownego przyłącza sieci elektroenergetycznej;
 27. Przedsięwzięcie zaprojektować i zrealizować w taki sposób, aby ograniczyć skalę wycinki do niezbędnego minimum, tj. wyciąć wyłącznie te drzewa i krzewy, które kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu i nie da się zastosować rozwiązań technicznych umożliwiających pozostawienie drzewa w terenie. Uszczegóławiając: wycinkę ograniczyć do następującej maksymalnej skali: maksimum 46 szt. drzew, 9 m2 krzewów.

  Ze względu na ochronę ptaków w ich sezonie lęgowym i oddziaływanie związane z ryzykiem bezpośredniego zniszczenia gniazd lub innych siedlisk ptaków oraz wysokie ryzyko płoszenia ptaków w ich sezonie lęgowym, wycinkę należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym trwającym od 1 marca do 15 października. Jeśli z różnych względów nie jest możliwe przeprowadzenie ww. czynności poza okresem lęgowym ptaków, np. ze względu na harmonogram prac budowlanych lub zagrożenie bezpieczeństwa, wówczas dopuszcza się wycinkę poza terminem od 15 sierpnia do 15 października. Jednakże należy pamiętać, ze planowaną wycinkę należy poprzedzić bezpośrednio (1- 3 dni) ekspertyzą ornitologiczną stwierdzającą brak zasiedlenia ptaków, w tym brak lęgów w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu równym wysokości drzewa planowanego do usunięcia (potwierdzenie braku lęgów powinno odbyć się nie wcześniej niż 3 dni przed planowaną wycinką). Nadzór ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien zbadać każde drzewo pod kątem obecności czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę do czasu trwałego opuszczenia gniazda lub wystąpić o stosowną derogację do organu ochrony przyrody.
 28. Docelową liczbę drzew i krzewów przewidzianych do wycinki (z zastrzeżeniem pkt 27 niniejszej decyzji) oraz szczegółowy zakres      kompensacji z tego tytułu zostanie określony w postępowaniu dot. wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1336 ze zm.);

  Należy w tym miejscu podkreślić, iż skład gatunkowy Inwestor dobierze adekwatnie do panujących warunków siedliskowych. Zaleca się także w części dobrać gatunki drzew i krzewów wytwarzające suche owoce, by w okresie zimy stanowiły pożywienie dla ptaków, a latem miejsca lęgowe (m.in. głóg jednoszyjkowy, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, klon, śliwa, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, berberys, ligustr pospolity, róża). Nasadzenia należy wykonać zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą. Zapewnić późniejszą pielęgnację zieleni. Materiałem nasadzeniowym powinny być drzewa w postaci wyrośniętych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzeń rośliny winny mieć prawidłowo ukształtowany system korzeniowy oraz koronę. Dla sadzonek drzew pień powinien być w obwodzie 14-16cm. Sadzonki nie mogą być pokaleczone oraz posiadać oznak chorobowych. Rośliny produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały rok, przy czym zaleca się wykonywać nasadzenia w okresie bezlistnym (jesień lub wczesna wiosna). Rośliny z balotowaną bryłą korzeniową lub z odkrytym korzeniem zaleca się sadzić wiosną po rozmarznięciu gleby lub jesienią. Zaleca się prowadzenie nasadzeń w dni wilgotne, pochmurne i chłodne, rośliny nie powinny być sadzone w warunkach utrudniających przyjęcie się roślin, np. w upalne dni. Sadzone drzewa powinno się ustabilizować palikami i taśmami.

  Zieleń powinna być tak zaprojektowana, aby nie zatrzymywała dostępu słońca do pomieszczeń mieszkalnych, nie zasłaniała widoku na punkty związane z komunikacją (droga, wejście do domu). Odległość zadrzewienia od domu powinna być tak dobrana, aby zieleń nie zasłaniała nadmiernie budynku oraz aby nie utrudniała wysychania ścian w okresach deszczowych. Co ważne, zieleń powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem jej roli i zadań, w szczególności w zakresie estetyki i funkcji związanych z jej pozytywnym wpływem na środowisko. Usytuowanie elementów zagospodarowania terenów zieleni powinno być zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych. Należy unikać nasadzeń w pojedynczych, odległych od siebie kępach, ponieważ nie będzie spełniana ww. funkcji.
 29. Drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki znajdujące się na terenie przedsięwzięcia i w jego pobliżu (np. na trasie dojazdu do placu budowy) należy zabezpieczyć na etapie realizacji przedsięwzięcia przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez oszalowanie deskami pni drzew z użyciem amortyzacji (np. maty słomiane, rury drenarskie pod szalunkiem z desek), a także wygrodzenie grup drzew lub krzewów. Ww. zabezpieczenie wokół pni zaleca się zastosować do wysokości pierwszych gałęzi (lub do wysokości ok. 150 cm), dolna krawędź desek powinna opierać się o podłoże, a oszalowanie należy przymocować drutem lub taśmą (bez użycia gwoździ lub innych materiałów uszkadzających drzewo);
 30. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
 31. Roboty ziemne, w tym niwelację terenu w celu realizacji przedsięwzięcia prowadzić należy w sposób, który nie spowoduje zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na przedmiotowym gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Uwaga: nawierzchnie utwardzone ukształtować w sposób zapewniający właściwy odpływ wód opadowych i roztopowych tj. ze spadkiem do kratek;
 32. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, teren udostępnić do badań archeologicznych, oznaczyć i zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, a także powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 33. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy występowania w którymkolwiek miejscu zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu przekraczającym określone prawem normy, podczas realizacji inwestycji powinna być wykonana remediacja zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących norm dla substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi po wcześniejszym uzgodnieniu warunków remediacji z RDOŚ w Łodzi;
 34. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy występowania w którymkolwiek miejscu urządzeń wodnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. z 2023r. poz. 1478 ze zmianami) w szczególności rowów, kanałów należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane do czasu uzyskania wszelkich pozwoleń/ zgód wodnoprawnych jeśli są prawem wymagane;
 35. Zastosować oświetlenie energooszczędne typu LED w korytarzach oraz inteligentne sterowanie oświetleniem w postaci np. czujników ruchu;
 36. Zachować co najmniej 50% powierzchni biologicznie czynnej, w tym również zieleni ogólnodostępnej;
 37. Zaprojektować budowę maksymalnie 80 lokali zabudowy jednorodzinnej oraz budynku świetlicy osiedlowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
   

           II.b Faza eksploatacji:

 1. Energię cieplną na potrzeby c.o, c.w.u, wentylacji dostarczać z niskoemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła, a izolacyjność ścian i okien winna gwarantować jak najmniejsze zużycie czynnika cieplnego. Uszczegóławiając: do ogrzewania budynków wykorzystywać niskoemisyjne indywidualne źródła ciepła – łącznie do 81 szt. źródeł ciepła, w tym kotły gazowe o mocy ok. 14 kW każdy oraz/lub pompy ciepła;
 2. Wodę w fazie eksploatacji pobierać z wodociągu miejskiego zgodnie z warunkami gestora sieci;
 3. W fazie eksploatacji ścieki bytowe z budynków mieszkalnych odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
 4. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzać na tereny zielone;
 5. Odpady w pierwszej kolejności przekazywać do odzysku, a jeśli będzie to technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, przekazywać je do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać na dalsze procesy związane z odzyskiem, czy unieszkodliwieniem odpadów poza terenem zainwestowania;
 6. Gospodarować odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zmianami). Z odpadami, które można ponownie wykorzystać w miejscu ich wytworzenia lub przekazać innym podmiotom do dalszego wykorzystania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93);
 7. Odpady niebezpieczne, powstałe w fazie eksploatacji, czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów niebezpiecznych. Odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w fazie eksploatacji, czasowo magazynować w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne, na utwardzonym podłożu, w zamykanych pojemnikach/kontenerach lub selektywnie na wydzielonym oznakowanym stanowisku;
 8. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia zapewnić stosowną opiekę i pielęgnację drzew i krzewów, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych powinno się podlewać, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i częstotliwość podlewania dostosować do aktualnych warunków hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzić tak, by dostarczać drzewom tygodniową minimalną dawkę wody najlepiej wg wzoru: 20 litrów na osobnik + 20 litrów na każde 2,5 cm pierśnicy drzewa. Dopuszcza się także stosowanie podziemnych i naziemnych systemów nawadniania zapewniających ww. skutek;
 9. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu w porze dziennej i nocnej;
 10. Przejazdy samochodów lekkich mieszkańców będą występowały w porze dziennej i nocnej. Docelowe rozwiązania układu komunikacyjnego wjazd/wyjazd z ulicy Rataja;
 11. Źródłem hałasu będą projektowane zewnętrzne źródła hałasu tj. pompy ciepła (5kW) – 81 sztuk o mocy akustycznej – dzień/noc (dB)  50. Dodatkowo źródłem hałasu będzie trafostacja o mocy akustycznej – dzień/noc (dB)  55. Wykonana i użytkowana zgodnie z umowa z gestorem sieci.

  III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.
  V. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  VI. Decyzja nie obejmuje innych przedsięwzięć uwzględnionych w katalogu rozporządzenia ooś, a wymagających uzyskanie odrębnej decyzji środowiskowej.
  VII. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji przedsięwzięcia.
  VIII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.
   

U Z A S A D N I E N I E


Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną, obiektami i urządzeniami służącymi mieszkańcom wraz z projektem
zagospodarowania i ukształtowania terenu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rataja (działki 132/13, 132/14, 132/15 oraz 132/16 obręb W-42) wszczęto na wniosek z dnia 14.08.2023r. pełnomocnika reprezentującego inwestorów tj. Panią ……………………………….. oraz …………………………., ul. ………………………………………………………………………………………………………………..
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez tut. organ do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), tj.: 

-  §3 ust. 1 pkt 55 lit. b – „zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy; 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze” oraz
-  §3 ust. 1 pkt 73 – „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę”, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.

Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Miasta Łodzi, przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w jednostkach funkcjonalno-przestrzennych oznaczonych jako O – tereny aktywnie przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo oraz PM – tereny zabudowy mieszkaniowych w układach ulicowych.

W aktach sprawy znajduje się dokument potwierdzający, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane w ramach ustawy z dnia 05.07.2018r. o ułatwieniach w przygotowaniach i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. 2024r., poz.
195).

Z uwagi na fakt, że wniosek zawierał braki formalne – Prezydent Miasta Łodzi pismem z dnia 21.08.2023r. wezwał pełnomocnika do uzupełnienia braków. W dniu 07.09.2023r. złożono stosowne uzupełnienia. W następnej kolejności pismem z dnia 02.10.2023r. organ wezwał do uzupełnienia oraz weryfikacji informacji zawartych w dokumentacji załączonej do wniosku tj. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. W dniu 09.10.2023r. wpłynęło stosowne uzupełnienie (RPW/606506/2023).

Obwieszczeniem z dnia 16.10.2023r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało umieszczone zarówno na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi, jak i BIP Urzędu Gminy Nowosolna. Realizując ustawowy
obowiązek wynikający wprost z art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 16.10.2023r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 30.10.2023r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu przekazał dokumentację do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 06.11.2023r. znak: WOOŚ.4220.773.2023.KSa wezwał Prezydenta Miasta Łodzi do uzupełnienia dokumentacji w zakresie uwag określonych w ww. piśmie. Pismem z dnia 07.12.2023r. pełnomocnik zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie ww. wyjaśnień. Organ przychylił się do ww. prośby. W dniu 08.01.2024r. tut. organ przesłał złożone uzupełnienie do organów opiniujących (RPW/783305/2023).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 23.02.2024r. znak: Wa.ZZŚ.3.435.1.333.2023.MP wezwał Prezydenta Miasta Łodzi do uzupełnienia dokumentacji w zakresie uwag określonych w ww. piśmie. Pismem z dnia 13.03.2024r. tut. organ przesłał złożone uzupełnienie do Wód Polskich.

Organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie uzyskał :
-   postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 09.02.2024r. znak: WOOŚ.4220.2773.2023.KSa.5 w której organ ten nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
-   opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 26.10.2023r. znak:PPIS.ZNS.90281.85.2023.764.KD w której organ ten nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pismem z dnia 17.01.2024r. znak: PPIS.ZNS.90281.85.2023.58.KD w którym podtrzymał ww. stanowisko;
-   opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 09.04.2024r. znak: WA.ZZŚ.3.4901.1.333.2023.MP.2 w której organ ten nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 22.04.2024r. tut. organ zawiadomił o zebranych dowodach w sprawie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. Powyższe zawiadomienie zostało również opublikowane w BIP Urzędu Miasta Łodzi oraz Urzędu Gminy Nowosolna. Z dokumentacją nie zapoznała się żadna
ze stron postępowania.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, organ opierał się na informacjach zawartych w „Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia” oraz jej uzupełnieniach oraz dodatkowo na opiniach organów, o jakich mowa powyżej, zgodnie
z którymi:


Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną, obiektami i urządzeniami służącymi mieszkańcom wraz z projektem zagospodarowania i ukształtowania terenu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rataja (działki 132/13, 132/14, 132/15 oraz 132/16 obręb W-42). W uzupełnieniu kip wskazano, iż na etapie procedowania przedmiotowego postępowania, Właściciel nieruchomości objętych przedsięwzięciem dokonał podziału działek ewidencyjnych na następujące:
-   132/13, obręb ewidencyjny W-42;
-   132/14, obręb ewidencyjny W-42;
-   132/15, obręb ewidencyjny W-42;
-   132/16, obręb ewidencyjny W-42.

Inwestycja, realizowana będzie na obszarze zurbanizowanym (teren miasta Łodzi), przekształconym antropogenicznie w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, siedliskowej o charakterze rolniczym. Wzdłuż ul. Rataja obecna jest typowa zabudowa mieszkaniowa „ulicówka”, planowana inwestycja w części zachodniej i południowej przylega do już zagospodarowanych działek (zabudowa jednorodzinna, zieleń urządzona - ogrodowa). Teren inwestycji od strony ul. Rataja jest ogrodzony. Dalsze otoczenie planowanej inwestycji stanowią: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, tereny rolne, łąk, pastwisk, tereny zadrzewione oraz koryto rzeki Miazgi w odległości ok. 400 m.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynków mieszkalnych wykonanych w konstrukcji murowanej tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych o ogólnie znanych rozwiązaniach.Budynki składać się będą z kondygnacji: parter użytkowy, piętro użytkowe, poddasze
nieużytkowe. Nie przewiduje się podpiwniczenia. Strop nad parterem będzie żelbetowy, zaś nad piętrem drewniany oparty na belkach żelbetowych.

Przedmiotowa inwestycja zakłada realizację do 80 lokali mieszkalnych oraz budynku świetlicy osiedlowej i dwóch wiat rekreacyjnych (dla potrzeb postoju i serwisu rowerów mieszkańców) umieszczonych w obrębie terenu zielonego wspólnego. Łącznie na terenie przedsięwzięcia będzie maksymalnie 81 lokali. W ramach przedsięwzięcia zakłada się:
-   realizację zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, wykonane w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Budynki jednopiętrowe bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym;
-   dachy: dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia w zakresie od 20° do 45°, dach płaski lub jednospadowy o kącie nachylenia od 10° dla budynku świetlicy, wiaty;
-   szerokość elewacji frontowej od strony wejść do budynków od 8 m do 35 m;
-   usytuowanie budynków kalenicami równolegle lub prostopadle – z możliwym odchyleniem do 5°, do dróg przeznaczonych do wydzielenia z racjonalnym wykorzystaniem terenu dla poszczególnych działek;
-   łączną liczbę źródeł ciepła do 81 szt. (kotły gazowe o mocy ok. 14 kW każdy oraz/lub pompy ciepła w dowolnej konfiguracji liczbowej);
-   wykonanie elementów małej architektury;
-   teren obsługi komunikacyjnej (dojścia, dojazdy, parkingi) utwardzony kostką betonową lub asfaltem;
-   wykonanie skarp ewentualnie murków oporowych jako rozwiązanie istniejących różnic rzędnych terenu (np. na potrzeby wyrównania terenu sąsiadującego dla poszczególnych projektowanych domów);
-   do 230 miejsc postojowych na terenie inwestycji;
-   zewnętrzne tarasy naziemne przy budynkach;
-   wydzielone miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przy budynkach – konstrukcja wiat systemowa z profili stalowych lub betonowa lub drewniana;
-   tereny biologicznie czynne – zagospodarowane zielenią, w tym powierzchniami trawnikowymi;
-   budowę obiektu kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej.

Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni ok. 26 695 m2 i stanowi on obszar biologicznie czynny, nieutwardzony, niezabudowany. W ul. Rataja przebiegają sieci miejskie: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna.

         Planowany szacunkowy bilans powierzchni terenu przedsięwzięcia będzie przedstawiał się następująco:

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem / pow. działki, w tym:                                                     Powierzchnia, m2
Powierzchnia projektowanej zabudowy                                                                                                                 4384,36
Powierzchnia tarasów                                                                                                                                                  779,52
Powierzchnia dróg do wydzielenia                                                                                                                           2667,00
Powierzchnia dojść                                                                                                                                                     2876,00
Powierzchnia parkingów                                                                                                                                            1965,00
Powierzchnia śmietników                                                                                                                                             245,00
Powierzchnia zieleni ogólnodostępnej                                                                                                                     4672,00
Powierzchnia biologicznie czynna na terenach poszcz. działek do wydzielenia                                                9106,12
Łącznie:                                                                                                                                                                       26695,00

Inwestor zakłada możliwy dalszy podział nieruchomości, sprzedaż pojedynczych działek nabywcom zainteresowanym budową domu jednorodzinnego. Czas realizacji inwestycji uzależniony będzie od okresu niezbędnego do zbycia działek i zdolności finansowej do budowy
potencjalnych nabywców.

Na etapie eksploatacji dla planowanej zabudowy przewidziano:
-   przyłącze energetyczne: energia elektryczna dostarczona będzie za pomocą projektowanego przyłącza. Szacowane zapotrzebowanie dla jednego lokalu wyniesie ok. 14 kW (moc przyłączeniowa). Przyłącze wykonane zostanie zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci;
-   woda pobierana będzie z sieci wodociągowej. Przyłącze wykonane zostanie zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci;
-   odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci, znajdującej się w ul. Rataja;
-   gromadzenie odpadów na zasadach określonych w przepisach szczególnych i zgodne z gospodarką odpadami przyjętą przez gminę;
-  odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni dachów i terenów utwardzonych powierzchniowo po terenie wydzielonych działek na terenach przeznaczonych pod zabudowę;
-  ogrzewanie budynków z zastosowaniem kotłów zasilanych gazem ziemnym (o mocy ok. 14 kW każdy) oraz zamiennie pomp ciepła.

Mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy OOŚ, tut. organ określa poniżej szczegółowo rodzaj i charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczególne fazy charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań, przy czym faza eksploatacji
przedsięwzięcia jest etapem najdłuższym w czasie. Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania, nie będą prowadzone prace rozbiórkowe.

a. etap realizacji:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie energii elektrycznej, paliw silnikowych, materiałów i surowców oraz wody w ilości niezbędnej do wykonania prac budowlanych. Materiałochłonność prowadzonej budowy nie powinna odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu. Obiekty będą zaprojektowane w oparciu o najnowsze dostępne i sprawdzone technologie. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia
zapotrzebowanie na poszczególne surowce i energię wynikać będzie z zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem gospodarstw domowych. W kip określono szacunkowe zapotrzebowanie na wodę, paliwa, energię, materiały i surowce.

Prace budowlane będą powodować charakterystyczne dla tego rodzaju przedsięwzięć oddziaływania, takie jak emisja hałasu z pracy urządzeń i sprzętu budowlanego, emisja pyłów i gazów do atmosfery ze spalania paliw w pojazdach transportu oraz z pracy urządzeń budowlanych, emisja ścieków bytowych w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy, emisja wód opadowych i roztopowych oraz gruntowych z przestrzeni wykopów podczas prowadzenia prac ziemnych, emisja odpadów, oddziaływania na środowisko przyrodnicze i krajobraz w związku z przekształceniem terenu. Etapy budowy i związane z nim uciążliwości będą odwracalne, krótkotrwałe i będą mieć zasięg lokalny. W celu ograniczenia emisji hałasu
na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono na inwestora warunek określony w sentencji niniejszej decyzji dotyczący konieczności prowadzenia prac budowlanych uciążliwych akustycznie w porze dziennej. Ponadto, na etapie realizacji będą stosowane środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych, w tym należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie budowy materiałów sypkich, do transportu materiałów pylistych należy stosować na samochodach dostawczych szczelne skrzynie ładunkowe (plandeki itp.), drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywać w czystości. Plac budowy i jego zaplecze (w tym zaplecze socjalnobytowe dla pracowników budowlanych) będzie zorganizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i innymi niebezpiecznymi dla środowiska poprzez jego utwardzenie (np. z pomocą płyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocą geomembrany), bądź wykorzystanie w tym celu wcześniej przekształconych i utwardzonych powierzchni. Ponadto zaopatrzone będzie w przenośne sanitariaty szczelnie odizolowane od gruntu wraz z zapewnieniem bieżącego ich opróżniania. Odpady wytworzone w trakcie budowy będą gromadzone selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza się możliwość poboru wód podziemnych, co związane będzie z wykonaniem urządzeń wodnych niezbędnych do tymczasowego odwodnienia wykopów budowlanych na podstawie uzyskanych uprzednio stosownych decyzji administracyjnych, celem uniknięcia ewentualnego szkodliwego wpływu stosowanych rozwiązań na środowisko gruntowo-wodne (zastosowana technologia będzie miała na celu uniemożliwienie powstania leja depresji wykraczającego poza teren przedsięwzięcia).
Prognozuje się, że ewentualne tymczasowe odwodnienie wykopów zostanie wykonane przy pomocy przenośnej pompy odwadniającej, czyli pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Jest to tzw. tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, na okres prowadzenia robót
ziemnych. Woda z odwadnianych wykopów odprowadzana będzie na tereny biologicznie czynne w granicy inwestycji, dopuszcza się możliwość odprowadzania tych wód również do sieci pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodnień od gestora sieci. Skład wody z odwodnienia
będzie odpowiadał składowi wody gruntowej, a zastosowane odwodnienie tymczasowe nie doprowadzi do trwałego naruszenia stosunków gruntowo-wodnych tego terenu.

           b. etap eksploatacji:

Na etapie eksploatacji przewiduje się nieznaczną emisję hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, powstawanie odpadów głównie komunalnych, a także emisję ścieków bytowych i wód opadowych. Oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie długotrwałe o charakterze ciągłym, jednakże oddziaływanie to nie będzie powodować zagrożenia jakości środowiska, jeśli przedsięwzięcie będzie przeprowadzone zgodnie z zamierzeniami inwestora przedstawionymi w przedłożonej dokumentacji.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia źródłem zanieczyszczenia powietrza będzie ruch pojazdów po terenie przedsięwzięcia. Z obliczeń i interpretacji graficznych przedstawionych w kip wynika, że emisja gazów i pyłów nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan
jakości powietrza.

Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania zaopatrywane będzie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej do podlewania terenów zielonych w okresach bezdeszczowych zaleca się możliwość zbierania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów w celu wykorzystania ich do podlewania.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami gestora tej sieci.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych odprowadzane będą powierzchniowo po terenie wydzielonych działek.

Etap eksploatacji związany będzie także z powstawaniem typowych odpadów związanych z zabudową jednorodzinną. W dokumentacji przedstawiono wykaz szacunkowych rodzajów i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia podczas fazy realizacji i eksploatacji.
Powstające odpady będą segregowane i gromadzone w wyznaczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach, a następnie będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Sposób postępowania oraz dalsze zagospodarowanie
odpadów będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Głównymi źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji będą pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia oraz hałas ze źródeł stacjonarnych – urządzenia grzewcze. Z informacji przedstawionych w kip wynika, że inwestycja nie będzie źródłem ponadnormatywnego hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie, nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie i nie będzie oddziaływać na zdrowie ludzi. Co istotne, sam teren przedsięwzięcia z tytułu funkcji jaką będzie pełnił będzie należał do terenów chronionych akustycznie, jako zabudowa mieszkaniowa.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia jak zapewnia inwestor – nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Ewentualna faza likwidacji przedsięwzięcia będzie charakteryzowała się podobnymi oddziaływaniami jak faza budowy. Oddziaływania te, podobnie jak na etapie realizacji, będą miały charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prowadzonych prac. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą prowadzone prace rozbiórkowe. Z uwagi na konieczność wykonania przyłączy wod.-kan., gaz, prądu oraz odcinków sieci energetycznej
i wod.-kan. przewiduje się ingerencję w istniejące uzbrojenie terenu w pasie drogowym ul. Rataja – znajdującym się poza granicą przedsięwzięcia, co obejmować będzie np. konieczność rozbiórki istniejącej nawierzchni lub częściowego demontażu wybranych elementów infrastruktury, w tym ogrodzeń od ul. Rataja celem wykonania przedmiotowych przyłączy.


Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniającym: obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody oraz ochronę prawną ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 840
ze zmianami),
tut. organ informuje co następuje:

Realizacja przedsięwzięcia, odbywać się będzie wśród obszaru już przekształconego, nie będzie ono miało negatywnego wpływu dla krajobrazu otaczającej przestrzeni i nie będzie stanowić istotnej, nowej dominanty architektonicznej w otaczającym krajobrazie. Ponadto, planowany
sposób zagospodarowania terenu przedsięwzięcia stanowi kontynuację, pokrewieństwo, względem już istniejącego układu zabudowy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliżej względem analizowanego terenu (do 5 km zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), znajdują się: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespolem w odległości ok. 0,81 km, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Źródła Neru w odległości ok. 3,44 km oraz rezerwat przyrody
Wiączyń w odległości ok. 4,50 km. Teren realizacji przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska PLH100016 w odległości ok. 4,78 km. Obszar Natura 2000 Buczyna Gałkowska PLH100016 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska (PLH100016) (Dz. U. z 2022 r. poz. 320). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych – w stosunku do przedmiotów ochrony. Przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska PLH100016, według ww. rozporządzenia, jest następujący typ siedliska przyrodniczego: 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum).

Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska PLH100016 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Buczyna Gałkowska PLH100016 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 5250), który szczegółowo określa m.in. cele działań ochronnych oraz istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na znaczną odległość od ww. obszarów oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji i brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie powinno mieć negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszary Natura 2000. Obszar przedsięwzięcia nie przecina, ani nie leży w zasięgu korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym. Nie odnotowano również występowania lokalnych korytarzy ekologicznych.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej przedstawionej w kip stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie stanowić zagrożenia dla cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Inwestycja
realizowana będzie na terenie już przekształconym i stale użytkowanym (w tym użytkowanie rolnicze). Co implikuje brak w najbliższym otoczeniu naturalnych i szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych oraz ostoi zwierząt. W czasie prowadzonych badań odnotowano 29 gatunków
objętych ochroną prawną ścisłą lub częściową – wszystkie należące do ptaków. Wśród zinwentaryzowanych taksonów brak gatunków rzadkich, czy zagrożonych w skali regionu i kraju.

W toku realizacji inwestycji dojdzie do przekształceń powierzchni działek inwestycyjnych. Tam gdzie planowana jest zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą dojdzie do zniszczenia szaty roślinnej działek inwestycyjnych, w tym do wycinki drzew i krzewów. Na terenie inwestycji nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, stąd projektowana inwestycja nie koliduje ze stanowiskami chronionych gatunków. Powierzchnia siedlisk, która ulegnie zniszczeniu stanowić będzie niewielką część obszaru o podobnych warunkach siedliskowych, z którymi graniczą działki inwestycyjne. Jest to niewielki ubytek w powierzchni siedlisk, którego brak, nie będzie miał znaczącego negatywnego wpływu na lokalny ekosystem, w tym na lokalną bioróżnorodność, fragmentację i utratę siedlisk oraz na krajobraz.

W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się możliwość usunięcie maksymalnie do 46 drzew oraz 9 m2 krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki znajduje się w załączniku do kip. Wśród przeznaczonych do wycinki znajdują się takie gatunki jak: klon jawor, brzoza brodawkowata, lipa, orzech włoski oraz krzewy z gatunku bez lilak. Wycinka zieleni prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 16 października do końca lutego. W przypadku konieczności wycinki w okresie lęgowym, zostanie ona poprzedzona ekspertyzą ornitologiczną, w celu potwierdzenia, że przeznaczone do wycinki drzewa nie stanowią miejsca gniazdowania ptaków.

Pozostałe drzewa znajdujące się na terenie inwestycyjnym zostaną odpowiednio zabezpieczone, aby zminimalizować wpływ procesu budowlanego. Stosowane będą przede wszystkim wygrodzenia z placu budowy i jego otoczenia, jeżeli będzie to możliwe, pojedynczych
egzemplarzy lub całych grup drzew i krzewów trwałym ogrodzeniem, a w pozostałych przypadkach indywidualne zabezpieczenia koron, pni oraz korzeni drzew znajdujących się w zbliżeniu do prowadzonych robót. W strefie wzrostu korzeni drzew prace budowlane będą prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez użycia ciężkiego sprzętu.

Dodatkowo tut. organ informuje, iż w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych, bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52
ustawy o ochronie przyrody, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom zgodnie z przepisami odrębnymi.

Eksploatacja inwestycji będzie miała miejsce głównie na terenach już przekształconych i zagospodarowanych, w związku z powyższym na etapie tym nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, szatę roślinną, faunę i grzyby.

Funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej oraz prawdopodobnie ogrodów przydomowych może zwiększyć bioróżnorodność roślin i zwierząt na działkach inwestycyjnych. Prawdopodobnie powstaną nowe siedliska ptaków (krzewy, drzewa) oraz miejsca żerowania
owadów (byliny ogrodowe).

Z informacji zawartych w kip wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe, obszarami jezior, obszarami górskimi, obszarami leśnymi, obszarami wybrzeży, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.
W odległości ok. 400 m, na kierunku północnym przebiega koryto rzeki Miazgi.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych, zwanych dalej JCWP, o kodzie PL RW200010254635 „Wolbórka do Dopływu spod Będzelina", w regionie wodnym Środkowej Wisły. JCWP „Wolbórka do Dopływu spod Będzelina" jest to silnie zmieniona część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie, obszar zlewni przeważnie użytkowany rolniczo. Zły stan JCWP uwarunkowany jest umiarkowanym stanem/potencjałem ekologicznym i stanem
chemicznym poniżej dobrego. Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny: BZT5, OWO, azot ogólny, azot azotanowy; fitobentos, stan chemiczny: benzo(a)piren. Presje determinujące stan wód w obrębie JCWP to presja troficznna, której głównym źródłem są: źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone), presja hydromorfologiczna, której głównym źródłem są: prostowanie koryta - rzeki główne, - rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, - rzeki pozostałe, obiekty mostowe - rzeki pozostałe. Dla tej JCWP osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Celami środowiskowymi dla JCWP są: dobry potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników benzo(a)piren(w) poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników,- stan dobry. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, OWO, BZT5; 10. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia)
i nieproporcjonalnością kosztów. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200084, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych, jakimi są dobry stan chemiczny
i dobry stan ilościowy uznano za niezagrożone.

Realizacja inwestycji w przedmiotowym zakresie nie będzie miała wpływu na stan jakościowy, ani ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych, oraz na cele środowiskowe wskazane w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 16 lutego 2023 r., poz. 300). Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 403 Brzeziny - Lipce Reymontowskie oraz 404 Zbiornik Koluszki-Tomaszów w granicach proponowanych obszarów ochronnych. Jednakże biorąc pod uwagę
rozwiązania techniczne w szczególności w odniesieniu do gospodarki wodno- ściekowej należy uznać, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie miała wpływu na skład ilościowy i jakościowy wód ww. Zbiorników.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę:
-   Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim w której to uznał cyt. „(…) że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę możliwy negatywny wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wodne oraz możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art.
61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (…)”,
-   Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w której to stwierdził cyt. (…) Z punktu widzenia wymagań higienicznych i zdrowotnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po przeanalizowaniu całości sprawy nie widzi przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia, gdyż istnieje możliwość zarówno na etapie budowy jak i podczas eksploatacji ograniczenia negatywnego oddziaływania na
środowisko i zdrowie ludzi”,
-   Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w którym to stwierdził cyt. „(…) Po analizie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub
złożoności. Przyjęte działania minimalizujące wskazane w kip oraz warunki określone w sentencji niniejszego postanowienia będą wystarczające do zapewnienia właściwego przebiegu prac pod względem minimalizacji oddziaływania na środowisko. Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (…)”

oraz dodatkowo kryteria określone w ustawie OOŚ, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
(w wariancie inwestorskim) polegającego na:

budowie osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną, obiektami i urządzeniami służącymi mieszkańcom wraz z projektem zagospodarowania i ukształtowania terenu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rataja (działki 132/13, 132/14, 132/15 oraz 132/16 obręb W-42),

tym samym określił istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.


Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy OOŚ decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna.

Zgodnie również z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zmianami). W art. 72 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca przewidział odstępstwa od tej zasady. Według art. 72 ust. 2 pkt 1a, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się m.in. w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a więc decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, polegających na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącej charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego – które, co ważne nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oznacza to, że zmiana uprzednio wydanego pozwolenia na budowę dotycząca charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, jest dopuszczalna bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile nie dojdzie do zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc powyższe pod uwagę istotne jest to, aby zmiana charakterystycznego parametru nie wpłynęła na zmianę uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia, ale i warunki jego późniejszej eksploatacji, co zostało wskazane powyżej. Art. 136a ustawy OOŚ wskazuje, że jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5 OOŚ, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podlega administracyjnej karze pieniężnej, tj. karze w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń, co wynika wprost z ww. art. 136a ust. 3 ww. ustawy OOŚ. Powyższe podyktowane jest również treścią art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1070 ze zmianami) z którego wynika, iż do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy wykonywanie zadań określonych w ustawie OOŚ.

                                                                                                              Pouczenie

 • Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

                                                                                                                                                  z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
                                                                                                                                                                 Maciej Pachulski
                                                                                                                                                       Zastępca Dyrektora Wydziału
                                                                                                                                                    Ochrony Środowiska i Rolnictwa
                                                                                                                                                              Urzędu Miasta Łodzi

 

Załączniki:

PDFobwieszczenie o wydaniu duś-1.pdf (47,95KB)
PDFdecyzja Rataja po anonimizacji-1.pdf (216,51KB)