Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 • Aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
 • Aktualna kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS;
 • Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi (w przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument potwierdzający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingowa, umowa użyczenia, dzierżawy itp.)
 • Dokument potwierdzający posiadanie bazy transportowej i tytułu prawnego do terenu;
 • Dokument potwierdzający posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub korzystania z usług specjalistycznych firm;
 • Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi spełniają wymogi techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr. 193, poz.1617);
 • Oświadczenie, iż środki techniczne, którymi będą świadczone usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowosolna wyposażone są w narzędzie umożliwiające posprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych podczas wykonywania tych usług oraz iż baza transportowa spełnia wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska;
 • Dokumentacja fotograficzna pojazdów asenizacyjnych z widocznym oznakowaniem pojazdów pozwalających na identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługę;
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł;
 • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty.

Termin załatwienia:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów , a w sprawach skomplikowanych w ciągu 60dni.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 107,00 zł;

Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia w wysokości 53,50 zł;

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z wyłączeniem podmiotu zwolnionego z opłaty skarbowej);

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowosolna Nr 50 8781 0006 0030 0588 2000 0020.

 

Sposób odwołania:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, 90-113, ul. Piotrkowska 86, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775 z późn. zm.);
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2023 r. Nr 322);
 • Uchwała Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowosolna.

DOCXWniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie oprózniania zbiornikó bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomywhc oczyszczalni ścieków.docx (25,77KB)