Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O KONTROLI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Właściciele nieruchomości, których budynki nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy Nowosolna informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) gminy mają obowiązek ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) każdy właściciel ma obowiązek podpisania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowosolna.

Kontrolowanie przestrzegania przepisów

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) wójt gminy kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy. Na terenie Gminy Nowosolna upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Nowosolna rozpoczynają cykl kontroli polegający na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Nowosolna celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunek, faktura vat). Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi grozi kara grzywny.

Zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków   

Uchwała Nr LXVI/437/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/215/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna określa zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

1. właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości , jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące;

2. właściciele nieruchomości posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją ich eksploatacji, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na rok ;

3. obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Nowosolna na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

PDFLXVI_437_23 czystość i porządek w gminie.pdf (167,61KB)