Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr LXXXIII/560/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
LXXXIII/560/24
Data podjęcia:
24-04-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR LXXXIII/560/24

RADY GMINY NOWOSOLNA

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia w zakresie zmian przedstawionych w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

Załącznik:

PDFUCHWAŁA LXXXIII_560_24.pdf (508,49KB)