Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna

 

    GMINA NOWOSOLNA

 ANALIZA
 STANU GOSPODARKI
 ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA

 2023

na podstawie art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024, poz. 399 z późn. zm.)

ŁÓDŹ, KWIECIEŃ 2024

 

 1. Wprowadzenie.

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok dla Gminy Nowosolna. Analizę sporządzono zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 2013 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 poz. 399 ze zm.).

Analiza zawiera dane ze sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 1. Akty prawa miejscowego regulujące gospodarkę odpadami  komunalnymi.

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku objęte były zarówno nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jak również nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W 2023 roku gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Nowosolna regulowały następujące akty prawa miejscowego:

 

 • Uchwała Rady Gminy Nowosolna Nr LXVI/437/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/215/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna;
   
 • Uchwała Rady Gminy Nowosolna Nr XXXI/215/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna;
   
 • Uchwała Rady Gminy Nowosolna Nr LXXVI/499/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowosolna od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
   
 • Uchwała Rady Gminy Nowosolna Nr LXXVII/515/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/499/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 października 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowosolna od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
   
 • Uchwała Rady Gminy Nowosolna Nr LXI/415/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
   
 • Uchwała Rady Gminy Nowosolna Nr LXI/414/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, położonej na terenie Gminy Nowosolna;
   
 • Uchwała Rady Gminy Nowosolna Nr XXII/134/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
   
 • Uchwała Rady Gminy Nowosolna Nr XXVIII/170/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Nowosolna;
   
 • Uchwała  Rady Gminy Nowosolna Nr XXXV/249/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna;
   
 • Uchwała Rady Gminy Nowosolna Nr XVIII/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Nowosolna.

 

 1. Ogólna charakterystyka system gospodarowania odpadami komunalnymi.

System gospodarki odpadami w gminie polegający na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowosolna funkcjonuje od 1 lipca 2013 r.

Odpady komunalne z terenu Gminy Nowosolna zbierane i odbierane są w sposób selektywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona była zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906) oraz Krajowego planu gospodarki odpadami 2028’’, przyjętego uchwałą Nr 96 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023 r.

W 2023 r. na terenie Gminy Nowosolna usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tak jak w poprzednich latach, realizował przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego firma Remondis Sp. z o.o. W ramach umowy zawartej z ww. wykonawcą bezpośrednio sprzed posesji, odbierane były następujące frakcje odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal, szkło oraz bioodpady. W ramach Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie wiosennym i jesiennym były odbierane odpady wielkogabarytowe między innymi akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania, bezpośrednio sprzed posesji w workach typu BIG-BAG odbierane były także zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowe materiały ceramiczne. W Urzędzie Gminy Nowosolna można było oddać zużyte baterie i przeterminowane leki.

Sposób selektywnie zbieranych odpadów realizowany na terenie gminy Nowosolna jest aktualny z obowiązującymi regulacjami.

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Systemem gospodarki odpadami w 2023 r. objętych zostało łącznie 2001 nieruchomości. Łączna masa zebranych odpadów komunalnych wraz z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z terenu gminy Nowosolna wyniosła 2747,937 Mg.

 

Tabela 1. Zestawienie odebranych odpadów komunalnych w roku 2022 i 2023 ogółem [Mg].

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] w 2022r.

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] w 2023 r.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

33,34

36,44

15 01 07

Opakowania ze szkła

151,70

137,92

16 01 03

Zużyte opony

4,56

3,60

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych

60,48

28,08

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

1,46

-

20 01 01

Papier i tektura

103,18

109,48

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,1794

0,247

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,42

0,50

20 01 39

Tworzywa sztuczne

202,66

224,50

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

906,56

838,36

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1148,68

1213,14

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

128,89

155,55

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-

0,12

Łączna masa odpadów

2742,109

2747,937

 

        Jak wynika z powyższej tabeli w przypadku 4 rodzajów kodów odpadów wystąpił spadek ilości odebranych odpadów, w przypadku pozostałych rodzajów nastąpił wzrost. Łączna ilość odebranych odpadów w 2023 roku wzrosła o 5,828 Mg w stosunku do roku 2022. Największy wzrost w stosunku do masy odebranych odpadów o 64,46 Mg dotyczył niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych o 26,66 Mg. Tabela poniżej przedstawia szczegółowo procentową zmianę ilości odebranych odpadów w stosunku do roku 2022. 

 

     Tabela 2. Procentowa zmiana w ilości odebranych odpadów w stosunku do roku 2022.

Rodzaj odpadów

Kod odpadów

Udział % w stosunku do roku 2022

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

+9,3%

Szkło, opakowania ze szkła

15 01 07

-9,08%

Zużyte opony

16 01 03

-21,05%

Odpady budowlane i rozbiórkowe
z gospodarstw domowych

17 01 07

 

-53,57%

Papier i tektura

20 01 01

+6,11%

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 32

+37,68%

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

+19,05%

Tworzywa sztuczne

20 01 39

+10,78%

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

-7,52%

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

+5,61%

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

+20,68%

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

20 01 34

 

-

 

 1. Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia
  i recyklingu odpadów komunalnych.

    Gminy zgodnie z zapisem art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, były zobowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 35% wagowo, jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, nie uwzględniając innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

    W roku 2023 Gmina Nowosolna uzyskała poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w wysokości 33,29% - obowiązkowy poziom nie został osiągnięty.

    W roku 2023 Gmina Nowosolna osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na poziomie 32,89% (wymagany poziom do 35%).
 

 1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
   

    Na terenie Gminy Nowosolna nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

    W 2023 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowosolna we wskazanym okresie przekazane były do następujących instalacji:

 • Eko – Region Sp. z o.o. Julków, 91-116 Julków,
 • Zarząd Zagospodarowania Odpadami Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72, 93-469 Łódź,
 • Remondis Sp. z o.o. Odział w Łodzi, ul. Swojska 4, 91-342 Łódź,
 • PREZERO SERVICE CENTRUM SP ZO.O. Krzyżanówek, 99-314,
 • KON-WIT RECYKLING S.C.KONRAD ZAJKIEWICZ,WIKTOR KWIATKOWSKI Częstochowska 70, 42-350  Koziegłowy,
 • FBSerwis Kamieńsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ruszczyn , 97-360.

 

 1. Ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
   

        Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady z terenu Gminy Nowosolna w 2023 roku przekazano łącznie 2451,2438 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

 

Tabela 3. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Nowosolna.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

838,36

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1213,14

Suma:

2051,50

 

Tabela 4. Masa odpadów powstała po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania.

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa całego strumienia odpadów [Mg]

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

207,2212

19 05 99

Inne niewymienione odpady

192,5226

Suma:

399,7438

 

 1. Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
   

        Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady z terenu Gminy Nowosolna w 2023 roku przekazano łącznie 414,704 Mg odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcenia.

 

Tabela 5. Masa odpadów komunalnych przekazana do termicznego przekształcenia.

Rodzaj odpadów

Masa całego strumienia odpadów [Mg]

Masa odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych
i zebranych, przekazanych do termicznego przekształcenia

310,9161

Masa odpadów powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadówkomunalnych odebranych, przekazanych do termicznego przekształcenia

103,7879

Suma:

414,704

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
   

        W 2023 roku na terenie gminy Nowosolna rozpoczęto budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nowosolna znajdować się będzie w Natolinie przy ulicy Składowej 15 do którego mieszkańcy gminy będą mogli oddawać bezpłatnie posegregowane odpady komunalne takie jak: opakowania z papieru, tektury, plastiku metali oraz szkła,odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, baterie, żarówki, akumulatory, przeterminowane leki, strzykawki, igły, farby i tusze, odzież, popiół, zużyte opony (maksymalnie 4 szt. z gospodarstwa domowego na rok), posegregowany gruz (gruz ceglany, gruz betonowy, tynk, glazura i kafle), odpady z budowy i remontów (m.in. elementy tapety, elementy płyty kartonowo gipsowej, okleiny, deski, panele, parkiet, glazura czysta maksymalnie 1,5T w ciągu roku).

 

 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   

Zgodnie z umową z dnia15 grudnia 2022 roku w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą ,,Prawo zamówień publicznych’’ na świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowosolna, usługa w okresie od 01.01.2023-31.12.2023 realizowana była przez firmę Remondis Sp. z o.o.

 

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w ramach ww. umowy w 2023 roku wyniósł 3 005 695,64zł.

 

Tabela 6. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Nowosolna w 2023 roku.

Wpływy

2 651 845,19 zł

Wydatki

3 005 695,64zł

Nadwyżka z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-

 

 1. Liczba mieszkańców.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Nowosolna wyniosła 5222 osoby. Liczba mieszkańców na terenie Gminy Nowosolna na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 5412 osób.

Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach, a także weryfikowanie ich ze stanem faktycznym.

 

 1. Ilość nieruchomości, dla których nie została podpisana umowa o której mowa w art. 6 ust. 1 w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Ilość nieruchomości, dla których nie została podpisana umowa o której mowa w art. 6 ust. 1 w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 - 0

Zostało wezwanych 15 właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z czego 7 właścicieli złożyło stosowną deklarację w 2023 roku.

Zgodnie z danymi z rejestru liczba nieruchomości na terenie Gminy Nowosolna, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wyniosła 146* na dzień 31.12.2023r. Liczba ta w porównaniu do roku 2022 uległa zwiększeniu o 23 posesje. Ponadto Gmina informowała właścicieli nieruchomości o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami lub podpisania umów z firmami wywozowymi posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowosolna.

*Wskazana liczba właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obejmuje zarówno osoby fizyczne przebywające na sezonowo, tj. w okresie od kwietnia do października każdego kolejnego roku kalendarzowego, jak i przedsiębiorstwa, ogrody działkowe, placówki oświatowe, sklepy oraz innego rodzaju instytucje znajdujące się na terenie Gminy Nowosolna.

 

 1. Wnioski.

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, iż system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna jest realizowany zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednym z najważniejszych zadań dla Gminy Nowosolna na lata następne jest zwiększenie intensywności uświadamiania mieszkańców Gminy w zakresie segregacji i ograniczenia ilości wytwarzania odpadów komunalnych.

 

z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

Sławomir Jasiński

 

Załącznik:

PDFAnaliza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlnymi Na Terenie Gminy Nowosolna 2023.pdf (4,52MB)