Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z obrad LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 24 kwietnia 2024 r.

KS.0002.83.2024.ARF

 

 

PROTOKÓŁ LXXXIII/24

z obrad LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna
 odbytej w dniu
24 kwietnia 2024 roku
w Urzędzie Gminy Nowosolna
Łódź, Rynek Nowosolna 1

 

Stan ustawowy radnych – 15.

Obecnych na sesji – 13 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności (załącznik nr 1a do protokołu).

Godzina rozpoczęcia: 905

Godzina zakończenia: 1149

 I.1.    

Otwarcie obrad LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna. Powitanie wszystkich obecnych, stwierdzenie quorum oraz odczytanie porządku obrad.

I.2.
Proponowany porządek obrad:

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

II. Podjęcie uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Stare Skoszewy w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Byszewy w rejonie doliny Moszczenicy.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny w rejonie Szkoły Podstawowej.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.

 

 III.

 1. Zamknięcie obrad LXXXIII sesji.

 

Ad I.1

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska otworzyła obrady LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna, przywitała wszystkich obecnych.

Po otwarciu obrad zgodnie z porządkiem przeszła do sprawdzenia obecności i stwierdzenia quorum załącznik nr 1.

 

Ad.I.2
Po otwarciu obrad i stwierdzenia quorum odczytała porządek obrad.

Nad przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.I.3

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.I.4
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni:

1. Radny Radosław Mielczarek,

2. Radna Joanna Orysiak-Witkowska,

3. Radny Bartosz Rakowski.

Radni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowało 13 radnych. Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdził przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła jednogłośny wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Ad.I.5

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska przedstawiła informację o działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.I.6
Wójt Gminy Piotr Szcześniak przedstawił informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym oraz stan zaległości w podatkach. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Na zakończenie wyraził chęć odpowiedzi na pytania związane z przedstawioną informacją.

Radny Mielczarek: podziękował za budowę drogi w kierunku Janowa, zapytał również czy pobocze zostało odpowiednio zabezpieczone przed degradacją. Wójt Gminy: obecnie pobocze nie wygląda najlepiej, ale z czasem powinno to ulec zmianie, w związku z zadarnieniem pobocza.

 

Ad.I.7

Przewodnicząca oddała głos obecnym na sali gościom. Wyjaśnili powód swojej obecności. Zwrócili się do Radnych z prośbą o rozważenie zmiany obszaru procedowania planu ogólnego gminy Nowosolna i rozszerzenie go o działki, których są właścicielami. Przedstawili aktualny stan przedmiotowych nieruchomości i poprosili o zmianę ich przeznaczenia na cele mieszkaniowe. Przewodnicząca Rady Małgorzata Kamińska-Bruszewska: po konsultacji z pracownikiem urzędu Krzysztofem Potakowskim, wnioskowana zmiana może być trudna. Wójt Gminy: każda kolejne uwzględnienie zgłaszanych zmian spowoduje przedłużanie całej procedury planistycznej.

Radny Mielczarek, Rakowski i Szulc zasugerowali rozważenie prośby i ponowne rozpatrzenie wnioskowanych zmian.

W odpowiedzi głos zabrał Krzysztof Potakowski: przypomniał o konieczności dalszego procedowania planu ogólnego dla Gminy podkreślił, że Gmina ma na to ograniczony czas. Zasugerował, aby nie włączać wnioskowanego obszaru do obecnie obowiązującej podjętej przez Radnych uchwały. Dodał, że procedowanie wnioskowanych zmian poniesie za sobą również koszty dla Gminy.

Radny Królikowski: podniósł, że Radni długo procedowali planowane zmiany w mpzp i rozpatrywali każdy wnioskowany obszar indywidualnie, zapytał, dlaczego na tym etapie Goście nie zgłaszali wniosków. Wyraził dezaprobatę dla uwzględniania wnioskowanych przez Gości zmian.

Radna Kucharska: nie należy zamykać ostatecznie możliwości zmian w procedowaniu zmian w mpzp. Dodała, że nie należy włączać przedmiotowych gruntów do rozpoczętej już procedury i ewentualnie rozważyć wszczęcie analogicznie osobnej.

Radna Orysiak-Witkowska: zgłosiła uszkodzone piłko chwyty na placu sołeckim w Teolinie.

Radna Wlazło: poprosiła o zamieszczenie znaku informacyjnego „teren zabudowany” przy drodze na wjeździe do wsi Moskwa.

Radny Nowacki: zgłosił brak oświetlenia w Starych Skoszewach Głąbie.

Radny Królikowski: zaapelował do mieszkańców o rozwagę na drogach, zwrócił uwagę na problem rozjeżdżanych jeż na drogach.

Przewodnicząca Rady: poprosiła o zweryfikowanie stanu technicznego studzienek chłonnych oraz poprosiła o usunięcie zniszczonej tablicy informacyjnej przy wjeździe do wsi Wódka.

 

Ad.I.8

Przewodnicząca Rady Małgorzata Kamińska-Bruszewska złożyła pisemną interpelację.

 

Ad.II.1

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXIII/559/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6a do protokołu.

Głosowało 13 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

Ad.II.2

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXIII/560/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7a do protokołu.

Głosowało 13 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2034.

 

Ad.II.3

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXIII/561/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Stare Skoszewy w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8a do protokołu.

Głosowało 13 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Stare Skoszewy w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej.

 

 

Ad.II.4

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXIII/562/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Byszewy w rejonie doliny Moszczenicy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9a do protokołu.

Głosowało 13 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Byszewy w rejonie doliny Moszczenicy.

 

Ad.II.5

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXIII/563/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny w rejonie Szkoły Podstawowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10a do protokołu.

Głosowało 13 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny w rejonie Szkoły Podstawowej.

 

Ad.II.6

Pracownik Urzędu Adrianna Bobrowska przedstawiła radzie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo omówiła działania NGO jakie zostały podjęte w ramach udzielonych im dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy. Treść przedstawionych sprawozdań stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad.III
Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad, podziękowała za uczestnictwo i zakończyła obrady LXXXIII sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

                                                                    

 

                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

 

                                                                                                                                        Małgorzata Kamińska-Bruszewska

Protokołowała

Aleksandra Rakoczy-Filipczak

 

DOCPROTOKÓŁ SESJA LXXXIII.doc (92,50KB)