Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z obrad LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 27 marca 2024 r.

KS.0002.82.2024.ARF

PROTOKÓŁ LXXXII/24

z obrad LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna
 odbytej w dniu
27 marca 2024 roku
w Urzędzie Gminy Nowosolna
Łódź, Rynek Nowosolna 1

 

Stan ustawowy radnych – 15.

Obecnych na sesji – 11 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności (załącznik nr 1a do protokołu).

Godzina rozpoczęcia: 906

Godzina zakończenia: 1035

 I.1.    

Otwarcie obrad LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna. Powitanie wszystkich obecnych, stwierdzenie quorum oraz odczytanie porządku obrad.

I.2.
Proponowany porządek obrad:

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

II. Podjęcie uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/372/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie opłaty targowej.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/373/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4" w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Nowosolna.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2024 roku".

 

 III.

 1. Zamknięcie obrad LXXXII sesji.

 

Ad I.1

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska otworzyła obrady LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna, przywitała wszystkich obecnych.

Po otwarciu obrad zgodnie z porządkiem przeszła do sprawdzenia obecności i stwierdzenia quorum załącznik nr 1.

 

Ad.I.2
Po otwarciu obrad i stwierdzenia quorum odczytała porządek obrad.

Nad przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

 

Ad.I.3

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.I.4
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni:

1. Radny Radosław Mielczarek,

2. Radna Dorota Szumska,

3. Radna Marta Kielan.

Radni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowało 11 radnych. Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła jednogłośny wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Ad.I.5

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska przedstawiła informację o działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.I.6
Wójt Gminy Piotr Szcześniak przedstawił informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym oraz stan zaległości w podatkach. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Na zakończenie wyraził chęć odpowiedzi na pytania związane z przedstawioną informacją.

Radna Wlazło: zapytała o postęp prac w ramach przebudowy placu zabaw na placu sołeckim w Moskwie. Wójt: został wyłoniony wykonawca i jeżeli zamówienie na nowe urządzenia nie wyszło, to niebawem zostanie złożone. Czekamy na zakończenie inwestycji drogowej.

Radna Szumska: czy został rozstrzygnięty przetarg na budowę tzw. „basenówki” i czy oferta mieści się w budżecie gminy zabezpieczonym na ten cel? Wójt: przetarg został rozstrzygnięty, kwota wykonania inwestycji w złożonej ofercie mieści się w złożonym przez Gminę budżecie, w tym roku inwestycja zostanie zrealizowana.

Radna Szumska: czy zmieszane odpady również można oddawać do PSZOK? Wójt: PSZOK generalnie nie przyjmuje odpadów zmieszanych. W przypadku dzikich wysypisk, Gmina ma podpisaną umowę z firmą Remondis na odbiór odpadów, zgłoszonych jako dzikie wysypiska.

 

Ad.I.7

Przewodnicząca Rady podziękowała za naprawę nawierzchni drogi w miejscowości Kalonka. Zgłosiła również konieczność doposażenia świetlicy wiejskiej w Kalonce, ze szczególnym uwzględnieniem zasłon, które pozytywnie wpłyną na akustykę w salach. Wyraziła również zainteresowanie oceną kosztów utrzymania PSZOKa w porównaniu z kosztem odbierania gabarytów w poprzednim systemie ( spod bramy).

Radny Królikowski: zgłosił konieczność wykonania inwestycji polegającej na budowie ulicy Dębowej. Wójt: w przypadku tej inwestycji nie ma jednogłośnej decyzji mieszkańców.

Przewodnicząca Rady: czy Gmina otrzymała wytyczne w przypadku zagrożenia wojną? Wójt: nie otrzymaliśmy wytycznych w tej kwestii.

 

Ad.I.8

Radny Królikowski złożył pisemną interpelację.

 

Ad.II.1

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXII/552/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6a do protokołu.

Głosowało 11 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

Ad.II.2

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXII/553/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7a do protokołu.

Głosowało 11 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.

 

Ad.II.3

Wójt Gminy Piotr Szcześniak wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXII/554/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/372/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8a do protokołu.

Głosowało 11 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/372/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie opłaty targowej.

 

Ad.II.4

Wójt Gminy Piotr Szcześniak wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXII/555/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/373/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9a do protokołu.

Głosowało 11 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/373/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kamińska-Bruszewska ogłosiła 15 minutową przerwę.

Po przerwie wznowiła obrady.

Ad.II.5

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna Ilona Jacak-Ogrodowczyk wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXII/556/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4" w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10a do protokołu.

Głosowało 11 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4" w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Ad.II.6

Kierownik Tatiana Jaworska-Wszelaka wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXII/557/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Nowosolna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11a do protokołu.

Głosowało 11 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Nowosolna.

 

Ad.II.7

Sekretarz Gminy Sławomir Jasiński wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXII/558/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2024 roku".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12a do protokołu.

Głosowało 11 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2024 roku".

 

Ad.III
Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad, podziękowała za uczestnictwo i zakończyła obrady LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

                                                                   

 

                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

 

                                                                                                                                                          Małgorzata Kamińska-Bruszewska

Protokołowała

Aleksandra Rakoczy-Filipczak

DOCPROTOKÓŁ SESJA LXXXII.doc (95,50KB)