Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 15 kwietnia 2024 r.

Łódź, 15 kwietnia 2024 r.

 

 REGIONALNA DYREKCJA

OCHRONY ŚRODOWISKA

              W ŁODZI

 

WOOŚ.420.16.2022.ZŻł.375

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „k.p.a.”, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki”.

zawiadamiam strony postępowania, że:

 1. 25 marca 2024 r., 26 marca 2024 r., 5 kwietnia 2024 r. oraz 9 kwietnia 2024 r. zostały złożone do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 2/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.420.16.2022.ZŻł.333 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Łodzi nie znalazł podstaw do zastosowania samokontroli i przy piśmie z 29 marca 2024 r., znak: WOOŚ.420.16.2022.ZŻł.371 i WOOŚ.420.16.2022.ZŻł.372, 11 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ.420.16.2022.ZŻł.373 oraz z 15 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ.420.16.2022.ZŻł.374 przekazał w trybie art. 133 k.p.a. przedmiotowe odwołania od ww. decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wraz z uzupełnieniem akt sprawy.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 19 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w pokoju nr 1117 w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji, tel.: (42) 66 50 370, (42) 66 50 381.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Łodzi

 

 

Arkadiusz Malec

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

 

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego /

Sprawę prowadzi: Zuzanna Żłobecka 0-42 6650381

Otrzymują do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (ePUAP)
 2. Gmina Wiskitki (ePUAP)
 3. Gmina Bolimów (ePUAP)
 4. Gmina Nieborów (ePUAP)
 5. Gmina Łowicz (ePUAP)
 6. Gmina Łyszkowice (ePUAP)
 7. Gmina Głowno (ePUAP)
 8. Gmina Dmosin (ePUAP)
 9. Gmina Brzeziny (ePUAP)
 10. Miasto Brzeziny (ePUAP)
 11. Gmina Rogów (ePUAP)
 12. Gmina Nowosolna (ePUAP)
 13. Miasto Łódź (ePUAP)
 14. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
 15. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23.05.2018 ze zm.), dalej „RODO” przedstawiam poniższe informacje:

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: , tel. 42 665 03 70, adres skrytki ePuap /100598750/SkrytkaESP;

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: ;

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypełnienie obowiązku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiązek podania przez danych jest: wymogiem związanym z realizacją celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych są uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania;

 

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

OPERACJE NA DANYCH

Dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą poddawane profilowaniu.

 

PDFOBWIESZCZENIE 420.16.2022.ZŻŁ.375 OBWIESZCZENIE1.pdf (341,82KB)