Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z obrad LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 28 lutego 2024 r.

KS.0002.81.2024.ARF

PROTOKÓŁ LXXXI/24

z obrad LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna
 odbytej w dniu
31 stycznia 2024 roku
w Urzędzie Gminy Nowosolna
Łódź, Rynek Nowosolna 1

 

Stan ustawowy radnych – 15.

Obecnych na sesji – 14 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności (załącznik nr 1a do protokołu).

Godzina rozpoczęcia: 906

Godzina zakończenia: 1117

 I.1.    

Otwarcie obrad LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna. Powitanie wszystkich obecnych, stwierdzenie quorum oraz odczytanie porządku obrad.

I.2.
Proponowany porządek obrad:

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

II. Podjęcie uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.
 3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi w miejscowości Kalonka.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw dróg w miejscowości Wódka.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.

 III.

 1. Zamknięcie obrad LXXXI sesji.

 

Ad I.1

Przed otwarciem sesji Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak dokonał uroczystego wręczenia stypendiów obecnym na Sali uzdolnionym uczniom szkół z terenu gminy Nowosolna.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska otworzyła obrady LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna, przywitała wszystkich obecnych.

Po otwarciu obrad zgodnie z porządkiem przeszła do sprawdzenia obecności i stwierdzenia quorum załącznik nr 1.

 

Ad.I.2
Po otwarciu obrad i stwierdzenia quorum odczytała porządek obrad. Wójt Gminy poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktów 4 i 5 oraz wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów. Wyjaśnił przyczynę i uzasadnił konieczność wprowadzenia zmian.

Nad przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 13 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W konsekwencji głosowania porządek obrad otrzymał brzmienie:

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

II. Podjęcie uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.
 3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.

 III.

 1. Zamknięcie obrad LXXXI sesji.

 

Ad.I.3

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.I.4
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni:

1. Radny Radosław Mielczarek,

2. Radny Jacek Królikowski,

3. Radna Janina Wlazło.

Radni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowało 13 radnych. Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie składu komisji.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła jednogłośny wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Ad.I.5

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kamińska-Bruszewska poinformowała Radnych, że we wskazanym czasie wykonywała rutynowe działania należące do obowiązków P0rzewodniczącego Rady. W dalszej części dodała, że w ostatnim czasie uczestniczyła w zorganizowanych na terenie gminy wydarzeniach kulturalnych, w tym w koncercie chóru męskiego DYSONANS, zorganizowanym w Świetlicy pod Kasztanami oraz w przedstawieniu teatralnym zorganizowanym w GPCKiE w Plichtowie.

 

Ad.I.6
Wójt Gminy Piotr Szcześniak przedstawił informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym oraz stan zaległości w podatkach. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Na zakończenie wyraził chęć odpowiedzi na pytania związane z przedstawioną informacją.

Przewodnicząca Rady: jakie są szanse prawne, aby na koniec kadencji wyegzekwować istniejące zaległości podatkowe? Wójt: główną część stanowią dłużnicy, którzy mają zaległości w bardzo dużych wysokościach, a te nieustająco rosną. Zabezpieczamy Gminę poprzez wpisy do hipoteki, ponieważ wyegzekwowanie spłaty jest niezwykle trudne z uwagi na wysokość zadłużenia i ilość roszczeń innych wierzycieli.

 

Ad.I.7

Radna Szumska: czy PSZOK już funkcjonuje, co z odpadami BIO? Sekretarz Gminy: jeszcze nie funkcjonuje, będzie uruchomiony w marcu. Przewodnicząca zasygnalizowała, że odpady BIO są oddawane sezonowo i niesprawiedliwym jest limitowanie oddawanych worków.

Wójt: należy pamiętać, że Gmina płaci kary za nadtonaż oddawanych bioodpadów. Poprosił o cierpliwość, zapewniając, że od 20 marca PSZOK będzie otwarty.

Radna Kucharska: zgłosiła potrzebę dostarczania mieszkańcom informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z wysyłanymi nakazami podatkowymi. Zapytała również o możliwość interwencji i kontroli mieszkańców w zakresie palenia śmieci i zanieczyszczania powietrza. Sekretarz Gminy: wyjaśnił, że w przypadku, gdy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie, informacje o wysokości opłaty nie są wysyłane do mieszkańców. W przypadku kontroli mieszkańców w zakresie palenia śmieci, Gmina musi działać w porozumieniu z policją i powinna posługiwać się odpowiednim do tego sprzętem (np. dron), którego nie posiada. Poprosił o zgłaszanie przypadków naruszeń, a w miarę h możliwości Gmina będzie reagować.

Radny Królikowski: poprosił o wymianę żarówki w oświetleniu ulicznym w miejscowości Bukowiec przy ul. Głównej nr 65 i 65a. Zapytał również czy nastąpiły zmiany w okręgach wyborczych w związku ze zmiana nawy ulicy w miejscowości Wódka.

Radny Mielczarek: zgłosił problem z ubytkiem w nawierzchni drogi w Byszewach oraz poprosił o rozesłanie smsów do mieszkańców z informacją o terminie otwarcia PSZOK.

Radny Szulc: zgłosił powstanie niecki w miejscowości Kalonce (przy sklepie), w której zatrzymuje się woda. Wskazał, że działa to destrukcyjnie na nawierzchnie drogi.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Kamińska-Bruszewska: zgłosiła konieczność zamontowania ograniczników na parkingu przy świetlicy w Kalonce podkreśliła, że ich brak powoduje rozjeżdżanie trawnika.

Radny Markiewicz: zgłosił ubytek w nawierzchni na ul. Irysowej podkreślił, że problem narasta, ponieważ dziura systematycznie się powiększa.

Radny Rakowski: poinformował, że jedna z mieszkanek zgłosiła próbę porwania jej dziecka. Dodał, że sprawa została zgłoszona na policję. Poprosił o poinformowanie mieszkańców o zagrożeniu. Zgłosił również konieczność utwardzenia parkingu przy wejściu do lasu wiączyńskiego - przy cmentarzu i zwrócił uwagę, że brak utwardzenia powoduje jego degradację.

Radny Włodarczyk: poprosił o naprawę nawierzchni drogi w miejscowości Nowe Skoszewy.

Sołtys Beata Mrówczyńska: poprosiła o udzielenie informacji w jakich terminach będzie czynny PSZOK. Zgłosiła problem z porzuconymi w rowie śmieciami.  Poprosiła również o montaż sołeckiej tablicy informacyjnej, która uległa zniszczeniu.

Problem tablic informacyjnej zgłosili również Radny Mielczarek i Radna Orysiak-Witkowska.

Sołtys Piestrzeniewicz: przypomniał o wnioskowanej zmianie lokalizacji progów zwalniających w miejscowości Kopanka, zgłosił również konieczność pomalowania zniszczonego przystanku autobusowego. Wójt: w kwestii progów należy złożyć petycję do właściciela drogi, czyli Starostwa Powiatowego. Wyjaśnił, że przystanki będą odświeżane, jednak należy poczekać na sprzyjającą temu aurę pogodową.

Przewodnicząca Rady zasygnalizowała konieczność weryfikacji stanu przystanków na terenie Gminy.

 

Ad.I.8

Radny Bartosz Rakowski złożył pisemną interpelację.

 

Ad.II.1

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXI/544/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

Ad.II.2

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXI/545/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.

 

Ad.II.3

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXI/546/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2023 rok.

 

Ad.II.4

Pracownik Urzędu Elżbieta Bednarska wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXI/547/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.

 

Ad.II.5

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXI/548/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.

 

Ad.II.6

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXI/549/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 7, „przeciw” – 4 „wstrzymujących się” – 3.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.

Ad.II.7

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXI/550/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

Ad.II.8

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXXI/545/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.

 

Ad.III
Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad, podziękowała za uczestnictwo i zakończyła obrady LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

                                                                   

 

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

 

                                                                                   Małgorzata Kamińska-Bruszewska

Protokołowała

Aleksandra Rakoczy-Filipczak

DOCPROTOKÓŁ SESJA LXXXI ost.doc (107,00KB)