Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 19 marca 2024 r.

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                         Łódź, dnia 19 marca 2024 r.
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

KS.0002.82.2024.ARF

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu LXXXII sesji Rady Gminy Nowosolna

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXXII sesję Rady Gminy Nowosolna, która odbędzie się w dniu 27 marca 2024 roku (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź).

 

Proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LXXXI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

Część II – Podjęcie:

 1. Uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.
 3. Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/372/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie opłaty targowej.
 4. Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/373/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 5. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4" w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne.
 6. Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Nowosolna.
 7. Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2024 roku".

 

Część III

 1. Zamknięcie obrad LXXXII sesji.

 

                              Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

                                 Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

 

DOCXZawiadomienie o sesji.docx (36,24KB)