Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Gminy Nowosolna

UCHWAŁA NR LIV/333/18

RADY GMINY NOWOSOLNA

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Nowosolna

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Nowosolna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/192/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowosolna (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 3928).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

                               Przewodnicząca Rady Gminy

                            Nowosolna

 

                                    Małgorzata Kamińska –

                                    Bruszewska

Załączniki:

PDFUchwała LIV_333_18.pdf (648,49KB)

PDFZmiana Statutu 2019.pdf (141,54KB)