Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2023 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nowosolna

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.1.102.2023
Data podjęcia:
29-12-2023
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Gospodarka odpadami

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2023
WÓJTA GMINY NOWOSOLNA
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie
Nowosolna


    Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) oraz §1 ust. 10 załącznika do uchwały Nr LXXVI/499/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 października 2023r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowosolna od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 listopada 2023r. Poz.9266) zarządza co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Natolinie przy ul. Składowej 15, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowosolna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2024r.


                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Nowosolna


                                                                                                                                                                              Piotr Szcześniak

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2023.pdf (409,51KB)