Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna:

Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 2383 tekst jednolity z późn. zm.) art. 306a 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1; Inspektor d/s. wymiaru podatków i opłat; pok. 14, tel. (42) 616-45-24.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego (musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, cel wydania zaświadczenia)

 

Opłaty:

Opłata skarbowa  za wydanie zaświadczenia  wynosi  17,00 zł.  od każdego egzemplarza- płatna z chwilą złożenia wniosku.

 

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowosolna:

Bank Spółdzielczy w Andrespolu 50 8781 0006 0030 0588 2000 0020

 

(zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zwolnieniu od opłaty skarbowej podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach: ubezpieczenia społecznego – do KRUS, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia)

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

W sprawie odmowy wydania zaświadczenia wydaje się postanowienie.

 

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy stronie zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

 

Załącznik:

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia.docx (15,57KB)