Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nienuchomości od osób fizycznych

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmioty opodatkowania  budynki lub ich części:

 • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
 • budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

Podstawa opodatkowania:

dla gruntów:

 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia, wykazana w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi

dla budynków:

 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się,

dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika.

Powstanie obowiązku podatkowego:

 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:

 • Informacje na drukach
  • IN-1-„Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”,
  • ZIN-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”,
  • ZIN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”
  • ZIN-3 „Dane pozostałych podatników”.

Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.
 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r..
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 W SKRÓCIE

KROK 1

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ I ZAŁĄCZNIKI

elektronicznie, pocztą lub w Urzędzie (wymagana jeśli nastąpiły zmiany)

KROK 2

CZEKAJ NA DECYZJĘ

wysyłana w ciągu 30 dni

KROK 3

ODBIERZ DECYZJĘ

pocztą, w Urzędzie

KROK 4

WNIEŚ OPŁATĘ

w terminach wskazanych w decyzji

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 01.12.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1785  z późn. zm.) art. 6 ust. 6

PDFUchwała Nr LXXV_493_23 Rady Gminy Nowosolna w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (224,02KB)
PDFUchwała Nr LXXVII_513_23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego za 2024 rok.pdf (155,63KB)
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1; Inspektor d/s. wymiaru podatków; pok. 14, tel. (42) 616-45-24.

 

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja otrzymywana za pośrednictwem poczty, sołtysa

 

Wymagane dokumenty:

- informacje podatkowe wypełnione na druku pobranym w Biurze Obsługi Klienta lub referacie finansowym,

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli taka jest prowadzona.

 

Opłaty: nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy: do 60 dni.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Załączniki:

Podatek od nieruchomości:

PDFIN1-INFORMACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf (60,03KB)
PDFZIN1-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf (34,73KB)
PDFZIN2-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf (34,65KB)
PDFZIN3-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf (30,27KB)
 

Podatek rolny:

PDFIR1- INFORMACJA PODATEK ROLNY.pdf (47,09KB)
PDFZIR1-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI NA PODATEK ROLNY.pdf (32,82KB)
PDFZIR2-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI NA PODATEK ROLNY.pdf (31,88KB)
PDFZIR3-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI NA PODATEK ROLNY.pdf (30,23KB)
 

Podatek leśny:

PDFIL1-FORMACJA PODATEK LEŚNY.pdf (40,44KB)
PDFZIL1- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI NA PODATEK LEŚNY.pdf (32,29KB)
PDFZIL2-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI NA PODATEK LEŚNY.pdf (30,23KB)
PDFZIL3- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI NA PODATEK LEŚNY.pdf (30,21KB)