Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2024 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.1.14.2024
Data podjęcia:
04-03-2024
Status:
Obowiązujący
Zakres tematyczny:
Oświata i edukacja

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2024

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, poz. 1672, poz. 1718 i poz. 2005) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach zwana dalej „komisją”.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Sławomir Jasiński - przedstawiciel organu prowadzącego;

2) Elżbieta Bednarska - przedstawiciel organu prowadzącego;

3) Monika Perek-Jura - przedstawiciel organu prowadzącego;

4) Violetta Krawczyk- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

5) Elżbieta Pajewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

6) Joanna Strzelczyk-Jajczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

7) Anna Majka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach;

8) Marcin Bartłoszewski - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach;

9) Andżelika Salewicz-Augul - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach;

10) Maciej Chajdys - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach;

11) Alicja Czekaj - przedstawiciel Zarządu Oddziału Łódź-Widzew Związku Nauczycielstwa Polskiego;

12) Roman Laskowski - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Łódź – Górna, Widzew.

§ 3. Wyznaczam Panią Elżbietę Bednarską na Przewodniczącego Komisji.

§ 4. Tryb oraz zasady pracy komisji określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

 

Załącznik:

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2024.pdf (171,01KB)