Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.13.2024 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Dobieszków

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
0050.1.13.2024
Data podjęcia:
01-03-2024
Status:
Jrdnorazowy
Zakres tematyczny:
Sprawy sołeckie

Zarządzenie Nr 0050.1.13.2024
Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Dobieszków

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz § 11 ust. 1 i ust. 2 w związku §12 ust. 1 uchwały nr XLVI/287/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie Statutu Sołectwa Dobieszków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2770 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory Sołeckie w Sołectwie Dobieszków.

§ 2. 1. Zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Dobieszków, w celu dokonania wyborów, o których mowa w §1 na dzień 12.03.2024 roku na godz. 18.00.

2. Zebranie Wiejskie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w świetlicy wiejskiej "Pod Kasztanami„ w miejscowości Kalonka nr 47.

§ 3. 1. Ustala się treść zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Dobieszków dla wyboru Sołtysa, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Dobieszków dla wyboru Sołtysa, zostanie podane do wiadomości mieszkańców Sołectwa Dobieszków w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa, poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach sołeckich oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy Nowosolna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Nowosolna


Piotr Szcześniak

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.13.2024
Wójta Gminy Nowosolna
z dnia 1 marca 2024 r.

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY NOWOSOLNA
z dnia 1 marca 2024 roku

Na podstawie § 11 ust. 1 i ust. 2 w związku §12 ust. 1 uchwały nr XLVIII/306/14 XLVI/287/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie Statutu Sołectwa Dobieszków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2770 ), zawiadamia się o:

zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Dobieszków

na dzień 12.03.2024 r. na godzinę 18.00 ( I termin Zebrania Wiejskiego) dla dokonania wyborów Sołtysa.

Zebranie Wiejskie odbędzie się w świetlicy wiejskiej "Pod Kasztanami„ w miejscowości Kalonka nr 47.

Proponuje się następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2) Stwierdzenie quorum ( w przypadku braku quorum w I terminie o godzinie 18.00, Zebranie Wiejskie

odbędzie się w II terminie o godzinie 18.30, bez względu na liczbę uczestników Zebrania Wiejskiego, na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Sołectwa Dobieszków

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4) Przedstawienie zasad i trybu wyboru Sołtysa ( Statut Sołectwa Rozdział V).

5) Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.

6) Głosowanie tajne- wybór Sołtysa.

7) Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyborów Sołtysa.

8) Wolne wnioski i zapytania.

9) Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

DOCXZarządzenie Nr 0050.1.13.2024.docx (19,78KB)