Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z obrad LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna

 Łódź, dnia 31 stycznia 2024 r.

KS.0002.80.2024.ARF

PROTOKÓŁ LXXX/24

z obrad LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna
 odbytej w dniu
31 stycznia 2024 roku
w Urzędzie Gminy Nowosolna
Łódź, Rynek Nowosolna 1

 

Stan ustawowy radnych – 15.

Obecnych na sesji – 15 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności (załącznik nr 1a do protokołu).

Godzina rozpoczęcia: 905

Godzina zakończenia: 1240

 I.1.    

Otwarcie obrad LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna. Powitanie wszystkich obecnych, stwierdzenie quorum oraz odczytanie porządku obrad.

I.2.
Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LXXVIII i LXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rady Gminy Nowosolna z realizacji Planów Pracy za 2023 rok.
 8. Sprawy różne.
 9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

 

II. Podjęcie uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/112/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowej oraz służebności przesyłu.
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny.
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Dąbrowa, Dąbrówka, Kalonka i Wódka.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Bukowiec, Grabina, Niecki, Borchówka i Dobieszków.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przyznania całemu kompleksowi leśnemu Las Wiączyński statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej.

 

 

 III.

 1. Zamknięcie obrad LXXX sesji.

Ad I.1

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska otworzyła obrady LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna, przywitała wszystkich obecnych.

Po otwarciu obrad zgodnie z porządkiem przeszła do sprawdzenia obecności i stwierdzenia quorum załącznik nr 1.

 

Ad.I.2
Po otwarciu obrad i stwierdzenia quorum odczytała porządek obrad.

Nad przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.I.3

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z LXXVIII i LXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.I.4
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni:

1. Radny Radosław Mielczarek,

2. Radny Michał Nowacki,

3. Radna Marta Kielan.

Radni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowało 15 radnych. Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła jednogłośny wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Ad.I.5

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska przedstawiła informację o działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Ad.I.6
Wójt Gminy Piotr Szcześniak przedstawił informację o działalności w okresie międzysesyjnym oraz stan zaległości w podatkach. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Na zakończenie wyraził chęć odpowiedzi na pytania związane z przedstawioną informacją.

Radny Radosław Mielczarek: czy można zabezpieczyć kruszywem pobocze po przeciwnej stronie wybudowanego ostatnio chodnika na odcinku Janów Kalonka, w celu zabezpieczenia asfaltu przed obrywaniem? Zapytał również jaką techniką będą malowane oznakowania poziome na drodze? Dyrektor ZGK Adam Ciupiński: jakość wylanej nakładki asfaltowej jak również materiałów, które będą zastosowane do malowania oznakowania drogowego są wysokiej jakości.

Radna Katarzyna Kucharska: Czy przewidziana jest budowa odwodnienia w ramach inwestycji drogowej w Moskwie? Dyrektor ZGK Adam Ciupiński: w ramach budowy drogi będzie również wykonane jej odwodnienie.

 

Ad.I.7

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kamińska-Bruszewska oraz przewodniczący Komisji Rady Gminy Nowosolna w osobach: Katarzyna Kucharska, Sylwia Koszada, Michał Nowacki oraz Bartosz Rakowski przedstawili sprawozdania z realizacji Planów Pracy za 2023 rok. Sprawozdania stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad.I.8

Radna Kucharska: zgłosiła uszkodzone ogrodzenie w miejscowości Lipiny.

Radna Kielan: zgłosiła brak tablicy sołeckiej w miejscowości Natolin.

Radny Rakowski: zgłosił uszkodzone przez auto barierki w Wiączyniu dolnym przy drodze powiatowej.

Radny Mielczarek: zapytał na jakim etapie jest procedowanie złożonych na poprzednich sesjach interpelacji.

Radna Wlazło: zgłosiła konieczność weryfikacji znaków drogowych, które po przejściu wichur zostały uszkodzone.

Przewodnicząca Rady: zgłosiła zniszczenie kostki w miejscowości Kalonka, w połowie dystansu między skrzyżowaniem z Aksamitną a ul. Jaśminową. Zakomunikowała również, że do radnych wpłynęła korespondencja w sprawie problemu z zalewaniem nieruchomości oraz pismo od jednego z mieszkańców w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów, których jest właścicielem.

 

Ad.I.9

Nie złożono wniosków i nie wniesiono interpelacji.

 

Ad.II.1

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/532/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

Ad.II.2

Przewodnicząca Rady Gminy wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/533/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2024 rok.

 

Ad.II.3

Wójt Gminy wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/534/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.

 

Ad.II.4

Sekretarz Gminy Sławomir Jasiński wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/535/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

 

Ad.II.5

Sekretarz Gminy Sławomir Jasiński wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/536/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowej oraz służebności przesyłu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowej oraz służebności przesyłu.

 

 

Ad.II.6

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Głos zabrała gościni Pani Wiktoria Mielczarek: podziękowała za inicjatywę i chęci radnych do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna. Zwróciła uwagę, że od wielu lat nie powstają nowe zabudowania w miejscowości Dąbrówka. Dodała również, że od dłuższego czasu nie są procedowane zmiany w miejscowym planie dla miejscowości Dąbrówka. Zaapelowała, aby równo traktować wszystkich mieszkańców i w podejmowanej przez radnych uchwale uwzględnić również zmianę przeznaczenia działki rolnej, której jest właścicielem. 

Radny Rakowski i radny Mielczarek zapytali, czy głosowane uchwały będą dotyczyły łącznie wszystkich obszarów, czy też będą pewne obszary wyodrębniane. Zasugerował obawy, że może dojść do sytuacji, gdy będzie zgoda na zmiany mpzp pewnych obszarów, a innych nie. Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z zapisem podejmowanej uchwały, w dalszym postępowaniu będzie możliwość procedowania zmian poszczególnych działek niezależnie.

Gość Tomasz Bystroński: w imieniu nieobecnego na sesji mieszkańca Gminy wniósł o przekształcenie działki w miejscowości Stare Skoszewy, która nie jest uwzględniona w projekcie uchwały.

Radny Mielczarek wyjaśnił, że wszystkie wnioskowane przez mieszkańców zmiany mpzp były poprzedzone szeregiem dyskusji na posiedzeniach wspólnych Komisji oraz wizjami lokalnymi w terenie. Podkreślił, że obowiązujące od 2003 r. studium nie jest gwarantem zmiany przeznaczenia gruntów na cele budowlane. Dodał, że Rada Gminy nie jest w stanie zmienić przeznaczenia gruntów dla wszystkich wnioskowanych obszarów ze względu na duże koszty procedury oraz mając na względzie  zachowanie walorów przyrodniczych Gminy. Wypowiedź radnego poparła radna Kucharska.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/537/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 15, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowosolna.

 

Ad.II.7

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/538/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 2.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Lipiny.

 

Ad.II.8

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/539/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 3.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Moskwa, Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy.

 

Ad.II.9

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Tomasz Bystroński: wniósł o włączenie do załącznika uchwały obszar o pow. 3h w miejscowości Plichtów, która w obecnie obowiązującym studium przeznaczona jest na usługi turystyki i rekreacji. W odpowiedzi Krzysztof Potakowski przedstawił stan faktyczny wspomnianego terenu. Wyjaśnił, że wskazany obszar był analizowany na poprzedzających dzisiejsze obrady komisjach i jego przekształcenia na grunty budowlane nie uzyskało aprobaty radnych.

Radna Szumska: zaapelowała do radnych o pozostawienie przeznaczenia wskazanych działek w obecnym stanie.

Radna Wlazło: zasugerowała, aby jednak włączyć do procedowania zmian dla przedmiotowej działki. Zgłosiła wniosek formalny, aby radni przegłosowali zgłoszony wniosek.

Wobec zgłoszonego wniosku Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kamińska-Bruszewska zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym o zmianę projektu uchwały w zakresie dodania w załączniku nr 2 obszaru opracowania w miejscowości Plichtów obręb Byszewy dz. nr 202/2 oraz 202/5.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 7, „przeciw” – 7 „wstrzymujących się” – 1.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 15b do protokołu.

Zgłoszony wniosek formalny w drodze głosowania nie uzyskał większości głosów, wobec powyższego nie został uwzględniony.

 

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/540/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 3.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Boginia, Borchówka, Byszewy, Plichtów i Janów.

 

Ad.II.10

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/541/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Dąbrowa, Dąbrówka, Kalonka i Wódka.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16a do protokołu.

Głosowało 15 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 1.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Dąbrowa, Dąbrówka, Kalonka i Wódka.

 

Ad.II.11

Pracownik Urzędu Krzysztof Potakowski wprowadził uchwałę.

Gość Marian Lewy właściciel działek w miejscowości Bukowiec: wniósł o zmianę przeznaczenia gruntu, którego jest właścicielem i w związku z tym włączenie działki do załącznika graficznego procedowanej uchwały.

Krzysztof Potakowski wyjaśnił stan faktyczny przedmiotowego gruntu. Wskazał na szereg procedur, które trzeba przeprowadzić w toku zmiany mpzp.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/542/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Bukowiec, Grabina, Niecki, Borchówka i Dobieszków.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 12, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 2.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna obejmującego część obszaru miejscowości Bukowiec, Grabina, Niecki, Borchówka i Dobieszków.

 

Ad.II.12

Temat wprowadził Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Bartosz Rakowski. Omówił treść złożonej do Rady Gminy petycji. 

Sekretarz Gminy Sławomir Jasiński wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXX/543/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przyznania całemu kompleksowi leśnemu Las Wiączyński statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 3.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przyznania całemu kompleksowi leśnemu Las Wiączyński statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej.

 

Ad.III
Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad, podziękowała za uczestnictwo i zakończyła obrady LXXX sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

                                                                    

 

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

 

                                                                                   Małgorzata Kamińska-Bruszewska

Protokołowała

Aleksandra Rakoczy-Filipczak

 

DOCPROTOKÓŁ SESJA LXXX popr.doc (111,00KB)