Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z obrad LXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 23 stycznia 2024 r.

KS.0002.79.2024.ARF

PROTOKÓŁ LXXIX/24

z obrad LXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna
 odbytej w dniu 23 stycznia 2023 roku

w Urzędzie Gminy Nowosolna
Łódź, Rynek Nowosolna 1

 

Stan ustawowy radnych – 15.

Obecnych na sesji – 11 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności (załącznik nr 1a do protokołu).

Godzina rozpoczęcia: 900

Godzina zakończenia: 920

 

 I.1.    

Otwarcie obrad LXIX sesji Rady Gminy Nowosolna. Powitanie wszystkich obecnych, stwierdzenie quorum oraz odczytanie porządku obrad.

 

I.2.
Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

II.

Podjęcie uchwał:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

III.

Zamknięcie LXIX obrad sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.I.1

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska otworzyła obrady LXIX sesji Rady Gminy Nowosolna, przywitała wszystkich obecnych.

 

Ad.I.2

Po otwarciu obrad zgodnie z porządkiem przeszła do sprawdzenia obecności i stwierdzenia quorum załącznik nr 1.

W dalszej części odczytała porządek obrad, a następnie przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Głosowało 11 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.I.3

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni:

1. Radny Radosław Mielczarek,

2. Radny Jacek Królikowski,

3. Radna Joanna Orysiak-Witkowska.

Radni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowało 11 radnych. Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła jednogłośny wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Ad.II. 1

Wójt Gminy Piotr Szcześniak wprowadził uchwałę uzasadniając konieczność zmian wprowadzanych do budżet Gminy i tym samym zwołania sesji na wniosek wójta. W uzupełnieniu Prezes OSP Stare Skoszewy Michał Nowacki wyjaśnił potrzebę zakupu nowego wozu strażackiego, co jest przyczyną wprowadzanych zmian.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXIX/531/24 Rady Gminy Nowosolna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Głosowało 12 radnych.

Głosów: „za” – 12, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 4a do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

Ad. III

Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad, podziękowała za uczestnictwo i zakończyła obrady LXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

                                                                           

                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

                                                                              Małgorzata Kamińska-Bruszewska

         

 Protokołowała

Aleksandra Rakoczy-Filipczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

ODTProtokół sesja LXXIX nadzwyczajna.odt (10,24KB)