Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Łódź, dnia 20 grudnia 2023 r.

KS.0002.78.2023.ARF

PROTOKÓŁ LXXVIII/23

z obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Nowosolna
 odbytej w dniu
20 grudnia 2023 roku
w Urzędzie Gminy Nowosolna
Łódź, Rynek Nowosolna 1

 

Stan ustawowy radnych – 15.

Obecnych na sesji – 13 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności (załącznik nr 1a do protokołu).

Godzina rozpoczęcia: 906

Godzina zakończenia: 1226

 I.1.    

Otwarcie obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Nowosolna. Powitanie wszystkich obecnych, stwierdzenie quorum oraz odczytanie porządku obrad.

I.2.
Proponowany porządek obrad:

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LXXVII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

 

II.

Podjęcie uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2023.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024 - 2039.
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.
 4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024 - 2039.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

 

 III.

Zamknięcie obrad LXXVIII sesji.

 

Ad I.1

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska otworzyła obrady LXXVIII sesji Rady Gminy Nowosolna, przywitała wszystkich obecnych.

Po otwarciu obrad zgodnie z porządkiem przeszła do sprawdzenia obecności i stwierdzenia quorum załącznik nr 1.

 

Ad.I.2
Po otwarciu obrad i stwierdzenia quorum odczytała porządek obrad.

Nad przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.I.3

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z LXXVII sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

Ad.I.4
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni:

1. Radny Radosław Mielczarek,

2. Radny Michał Nowacki,

3. Radna Dorota Szumska.

Radni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowało 13 radnych. Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady potwierdził przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła jednogłośny wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Ad.I.5

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska-Bruszewska przedstawiła informację o działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Ad.I.6
Wójt Gminy Piotr Szcześniak przedstawił informację o działalności w okresie międzysesyjnym oraz stan zaległości w podatkach. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Na zakończenie wyraził chęć odpowiedzi na pytania związane z przedstawioną informacją.

Przewodnicząca Rady zgłosiła problem z odbiorem odpadów z posesji (papier). Wójt poinformował, że zweryfikuje informację.

Radna Wlazło: poparła pomysł przesunięcia w czasie wykonania i zakończenia budowy drogi w Moskwie, zgłosiła jednocześnie problem z obecną nawierzchnią, która przy obecnych warunkach jest bardzo rozmyta oraz zgłosiła powstawanie znacznych ubytków w nawierzchni na skrzyżowaniu. Wójt: poinformował, że zwróci uwagę, zweryfikuje sytuacje i przekaże informacje dyrektorowi ZGK Adamowi Ciupińskiemu.

Radny Mielczarek: czy dofinansowanie na oświetlenie, o które wnioskowała Gmina przeznaczone jest jedynie na modernizację oświetlenia ulicznego. Wójt: dotacja głównie przeznaczona jest na wymianę starych lamp na oświetlenie energooszczędne.

Radna Szumska: poprosiła o informacje w sprawie oferty firmy Remondis, którą złożyła w rozstrzygniętym już przetargu oraz kosztów jakie będzie ponosić Gmina. Sekretarz Gminy: ceny odbioru odpadów komunalnych średnio rok do roku rosną o około 4-5 %.

 

Ad.I.7

Radny Markiewicz: zgłosił konieczność utwardzenia pobocza przy świetlicy w Kalonce. Wójt: to miejsce, w którym nie można parkować, będziemy montować słupki zabezpieczające i zapobiegające parkowaniu w tym miejscu.

Radny Włodarczyk: na drodze gminnej biegnącej przez wieś powstała wielka wyrwa i ubytek systematycznie powiększa się. Poprosił o interwencję.

Radna Kucharska: poprosiła o zlikwidowanie pojemnika PCK z miejsca, gdzie była krańcówkę podkreśliła, że pojemnik jest w złym stanie technicznym.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na narastający problem z drogami dojazdowymi do Gminy, będących własnością miasta Łodzi. Wójt: beż partycypacji w kosztach naszej Gminy miasto Łódź niekoniecznie będzie chciało wyremontować wymienione drogi.

Radna Kucharska: poparła wypowiedzi Radnej Wlazło oraz Przewodniczącej jednak zaznaczyła, że jest daleka od partycypacji w kosztach Gminy. Poinformowała o sukcesie LGD STER i nowej perspektywie działania na kolejne lata.

Radny Szulc: poprosił o ocenę stopnia zniszczenia drogi gminnej we wsi Dobieszków, pod kątem ewentualnego jej remontu.

Radna Szumska: wyraziła niepokój w kwestii zwiększenia natężenia ruchu na drodze gminnej w Natolinie, w związku z planowanym remontem ul. Brzezińskiej. Wójt: nie znam zakresu planowanych robót budowlanych. Może być tak, że nie będzie konieczności uzgadniania organizacji ruchu przebiegającego przez Natolin.

Sołtys Adam Ciesielski zaprosił na koncert kolęd w wykonaniu parafialnej orkiestry dętej w dniu 24.12.2023 o godz. 23.30.

 

Ad.I.8

Przewodnicząca Rady Małgorzata Kamińska-Bruszewska oraz Radny Mielczarek złożyli pisemną interpelację.

Radna Orysiak-Witkowska ponowiła prośbę o przedstawienie zestawienia kosztów inwestycyjnych jakie zostały poniesione na poszczególne sołectwa w obecnej kadencji.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15-minutową przerwę w obradach.

 

Ad.II.1

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady.

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXVIII/524/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2023.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 1.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2023

 

Ad.II.2

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXVIII/525/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 1.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2023-2033.

 

Ad.II.3

Wójt Gminy Piotr Szcześniak tytułem wstępu przedstawił założenia zaplanowanych działań na 2024 rok oraz podsumował dotychczasowe działania. Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad projektem budżetu na 2024 rok. Radna Szumska poprosiła o przedstawienie inwestycji jakie zaplanowane są na kolejny rok budżetowy. Wójt Gminy wymienił i omówił planowane inwestycje.

Radna Szumska: jak wygląda sprawa porozumienia z powiatem w kwestii utrzymania drów na terenie gminy. Wójt: podjąłem decyzję o zawieszeniu rozmów do wiosny, ze względu na konieczność i bezpieczeństwo utrzymania dróg w okresie zimowym.

Radna Orysiak-Witkowska: jakie środki zostały zabezpieczone na potrzebę budowy chodnika w Teolinie. Wójt: budowa chodnika będzie powiązana z budową kanalizacji, która została zaprojektowana i na którą są zabezpieczone środki finansowe.

Przewodnicząca Rady zauważyła, że budżet Gminy jest znacznie bardziej obciążony kredytami, co spowodowane jest dużą ilością realizowanych inwestycji. Zaproponowała dyskusję w tym temacie, z jednoczesną refleksją nad sprzedażą mienia w celu zredukowania kosztów obsługi kredytu.

Skarbnik Gminy Anna Mazerant odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej projekt uchwały budżetowej na 2024 rok oraz opinię Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. W dalszej części odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXVIII/526/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 1 „wstrzymujących się” – 2.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2024.

 

Ad.II.4

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXVIII/527/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 11, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 3.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2024-2039.

 

Ad.II.5

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXVIII/528/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

 

Ad.II.6

Skarbnik Gminy Anna Mazerant wprowadziła uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXVIII/529/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11a do protokołu.

Głosowało 14 radnych.

Głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

 

Ad.II.7

Wójt Gminy Piotr Szcześniak wprowadził uchwałę.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mielczarek odczytał uchwałę nr LXXVIII/530/23 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12a do protokołu.

Głosowało 13 radnych.

Głosów: „za” – 13, „przeciw” – 0 „wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Radny Michał Nowacki opuścił salę obrad, nie wziął udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

 

Ad.III
Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania porządku obrad, podziękowała za uczestnictwo i zakończyła obrady LXXVIII sesji Rady Gminy Nowosolna.

 

                                                                    

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

 

                                                                          
Małgorzata Kamińska-Bruszewska

Protokołowała

Aleksandra Rakoczy-Filipczak

Załącznik

 DOCPROTOKÓŁ SESJA LXXVIII.doc (94,00KB)