Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO UMAWIANIA SIĘ NA WIZYTĘ! POD NUMEREM TELEFONU - 42 616 45 26 

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

 poniedziałek 08:00 - 15:30
wtorek 08:00 - 16:30
środa 08:00 - 15:30
czwartek 08:00 - 15:30
piątek 08:00 - 14:30

1.  Dowody osobiste

 2. Zameldowania/wymeldowania

 3. potwierdzanie Profilu Zaufanego

 4.CEiDG- działalność gospodarcza.

5. Udostępnienie danych z bazy PESEL/zaświadczenia meldunkowe z terenu Gminy Nowosolna

6. Zastrzeżenia numeru PESEL

7. Zgłoszenia wyjazdu poza RP/ zgłoszenia powrotu do RP

8. Nadanie numeru PESEL cudzoziemcom

9. UKR – nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

10.Koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

11. sprawy związane z wyborami

12. Rejestr danych kontaktowych

13. Licencje na taksówki

 

Ad 1)  Dowody osobiste

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26      

Niezbędna jest osobista obecność w urzędzie,  nawet jeżeli wniosek składany jest przez internet - ze względu na konieczność pobrania odcisków palców od osób powyżej 12 lat.

NIE WYPEŁNIA SIĘ WNIOSKU PAPIEROWEGO!

Do wyrobienia dowodu osobistego należy przygotować:

- zdjęcie w odpowiednim formacie na papierze fotograficznym,

- dokument tożsamości.

 W przypadku niemożności osobistego przybycia do urzędu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, mieszkańcy Łodzi a także mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego zawiadamiają Urząd Miasta Łodzi (telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób), który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku (przedstawienie dokumentu medycznego wskazującego na chorobę, orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji rencisty itp.) zapewnia przyjęcie wniosku oraz odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby.

Osoba małoletnia, której do ukończenia 18 roku życia pozostało 30 dni składa wniosek osobiście w przypadku, kiedy dowód osobisty nie będzie zawierał certyfikatu podpisu osobistego.

Jeżeli dowód osobisty ma zawierać certyfikat podpisu osobistego, o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia pozostało 30 dni wnioskuje rodzic lub opiekun prawny

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła ona 5 lat.

Wnioski:

PDFFormularz_zgłoszenia_podejrzenia_nieuprawnionego_wykorzystania_danych_osobowych.pdf (312,93KB)
PDFUdostępnienie danych jednostkowych z RDO.pdf (29,81KB)
PDFUDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI.pdf (29,95KB)
PDFZgłoszenie utraty FORMULARZ.pdf (78,67KB)
PDFFORMULARZ cofnięcia zawieszenia.pdf (377,81KB)
PDFFORMULARZ zgłoszenia zawieszenia.PDF (377,35KB)
 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi może zostać złożony wyłącznie zgodnie z miejscem wydania dowodu osobistego – opłata 31zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym.

 

Ad-2) zameldowania na terenie gminy Nowosolna 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26

Obywatel polski, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Można dokonać zameldowania przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym.

Potwierdzenia pobytu w lokalu dokonuje OSOBIŚCIE właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Zgłoszenia zameldowania można dokonać elektronicznie przez ePUAP, jeżeli osoba meldująca się posiada tytuł prawny do lokalu.

 

WYMELDOWANIE z terenu gminy Nowosolna – osobiście lub za pośrednictwem ePUAPu.   Przy zameldowaniu w nowym miejscu wymeldunek następuje automatycznie.

WYMELDOWANIE INNEJ OSOBY na wniosek właściciela nieruchomości - Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Nowosolna wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby. Opłata 10zł.

Wnioski:

PDFwymeldowanie stałe.PDF (418,87KB)
PDFzameldowanie czasowe.PDF (398,94KB)
PDFzameldowanie stałe - wniosek.PDF (414,52KB)
PDFwymeldowanie czasowe.PDF (330,38KB)
 

Ad-3) Profil zaufany – potwierdzanie w urzędzie założonych indywidualnie przez klientów własnych profili drogą internetową

Ad-4)  Działalność gospodarcza

Linki do CEiDG.gov.pl

Formularze i instrukcje

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

www.biznes.gov.pl/konto-przedsiebiorcy.

 

Ad-5) Udostępnienie danych z bazy PESEL/zaświadczenia meldunkowe z terenu Gminy Nowosolna

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26

Na pisemny wniosek wnioskodawcy udostępnia się dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.  Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem pełnomocnika.

Uzyskanie danych musi wynikać z interesu prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.

Jeżeli uzyskanie danych wynika z interesu faktycznego wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Opłata 31 zł

Wnioski:

PDFWniosek o udostępnienie danych z bazy PESEL.PDF (323,09KB)
DOCXWNIOSEK o ZAŚWIADCZENIE MELDUNKOWE.docx (15,27KB)
 

Wnioskodawca (właściciel nieruchomości) może żądać udostępnienia informacji lokalowej z rejestru mieszkańców gminy Nowosolna o ilości lub braku osób zameldowanych w nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Nowosolna.

Zaświadczenie – 17zł

Ad-6) Zastrzeżenia numeru PESEL

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Osobie pełnoletniej, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL, umożliwia się nieodpłatne zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się:

- samodzielnie przy użyciu usługi elektronicznej –  przez aplikację mObywatel ,

- na wniosek składany osobiście w organie dowolnej gminy - na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

Wniosek TYLKO o zastrzeżenie numeru PESEL może być złożony  przez pełnomocnika

Wnioski:

DOCXWniosek o wydanie ZAŚWIADCZENIA z RZNP zastrzeżenie.docx (13,86KB)

PDFWNIOSEK o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia nr PESEL.pdf (517,50KB)

PDFWNIOSEK o udostępnienie danych z rejestru zastrzeżeń nr PESEL.pdf (333,36KB)

DOCXPełnomocnictwo do zastrzeżenia PESEL.docx (15,61KB)
 

Ad-7) Zgłoszenia wyjazdu poza RP/ zgłoszenia powrotu do RP

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Wnioski można składać osobiście, elektronicznie przez ePUAP oraz przez pełnomocnika.

PDFpowrót do RP.PDF (330,80KB)
PDFwyjazd z RP.PDF (230,72KB)
 

Ad-8) Nadanie numeru PESEL cudzoziemcom i obywatelom polskim

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Organ dowolnej gminy może nadać numer PESEL na podstawie odrębnych przepisów cudzoziemcowi (bez statusu UKR) lub obywatelowi polskiemu nie posiadającemu numeru PESEL, ale wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku konkretną podstawę prawną, na podstawie której ubiega się o nadanie numeru PESEL

Wniosek:

PDFWNIOSEK o nadanie nr. PESEL.pdf (3,26MB)
 

Ad-9) UKR – nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Obywatele Ukrainy na podstawie specustawy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Do wniosku należy dołączyć prawidłową fotografię.

Należy posiadać numer telefonu od polskiego operatora w celu założenia Profilu Zaufanego.

Wnioski:

PDFoświadczenie o wyjeździe z Polski UKR_ED_popr1-1.pdf (2,64MB)
PDFwniosek o PESEL dla UKR_wersja 5.3.pdf (1,76MB)
PDFwniosek o wpis do RDK i PZ dla obywatela UKR-2.pdf (586,99KB)
DOCXWNIOSEK o zmianę statusu usunięcie niezgodności-1 z OSTRZEŻENIEM.docx (23,13KB)
DOCXWniosek o dane cząstkowe.docx (14,09KB)
 

Ad-10) Koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może złożyć przedsiębiorca wpisany do CEIDG oraz inne podmioty na zasadach określonych w odrębnych przepisach

 •  W jednym wniosku możesz zaznaczyć prośbę o wydanie zezwoleń na sprzedaż wszystkich trzech rodzajów alkoholu.
 • decyzja o zatwierdzeniu i wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID)
 • potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu, w którym alkohol będzie sprzedawany,
 • zgoda - jedna z poniższych:
  • właściciela budynku,
  • użytkownika budynku,
  • zarządcy budynku,
  • administratora budynku (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

OPŁATY

koncesja na alkohol

Opłata za zezwolenie na sprzedaż

do 4,5% alkoholu oraz piwo

 • 525 zł - pierwsze zezwolenie
 • 525 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok do kwoty 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona powyżej 37 500 zł

powyżej 4,5% - 18% alkoholu, bez piwa

 • 525 zł - pierwsze zezwolenie
 • 525 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok do kwoty 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona powyżej 37 500 zł

powyżej 18% zawartości alkoholu

 • 2100 zł - pierwsze zezwolenie
 • 2100 zł - dla wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok do kwoty 77 000 zł
 • 2,7% wartości sprzedaży alkoholu za ubiegły rok, jeśli wyniosła ona powyżej 77 000 zł

Wnioski:

DOCWniosek_detal_sprzedaz.doc (79,50KB)

DOCOŚWIADCZENIE o rocznej sprzedaży alkoholu.doc (70,00KB)

DOCXWNIOSEK O ZMIANĘ W KONCESJI.docx (16,13KB)

DOCWniosek_detal_jednorazowe.doc (77,00KB)

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wpłacić należy na podstawie złożonego OŚWIADCZENIA

 • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.
 • Brak złożonego oświadczenia oraz opłaty jest przesłanką do wygaszenia zezwoleń.
 • W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jeżeli twój wniosek jest poprawny i zapłaciłeś za zezwolenie, to urząd wyda ci zezwolenie. Zezwolenie jest ważne do 2 dni.

 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
 • 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

Zmiany w koncesjach – 10zł za każdą koncesję.

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (catering) wydawane są na okres 2 lat.

DOCXCATERING _ WNIOSEK.docx (18,20KB)

 

Ad-11) sprawy związane z wyborami

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Pełnomocnictwa.

Głosowanie korespondencyjne.

*Wszelkie informacje będą zamieszczane na potrzeby konkretnych wyborów w odrębnej zakładce.

 

Ad-12) Rejestr danych kontaktowych

Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych przez osobę, której dotyczą jest całkowicie dobrowolne i odbywa się zwykle przy dokonywaniu innych czynności urzędowych. Niezbędny jest telefon komórkowy oraz w przypadku potwierdzenia adresu e-mail - dostęp do konta poczty elektronicznej.

Wniosek:

PDFRDK WNIOSEK.pdf (907,60KB)
 

Ad-13) Licencje na taksówki

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!      42 616 45 26,      

Wymagane dokumenty

 •  

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 •  

Wniosek o dostosowanie (zmianę) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówka wydanej przed 1 stycznia 2020 r, do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym

 

 •  

Oświadczenie o niekaralności (o spełnianiu wymogu dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt1 ustawy o transporcie drogowym) - dot. osoby fizycznej

 •  

Oświadczenie o niekaralności (o spełnianiu wymogu dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt1 ustawy o transporcie drogowym) - dot. osoby prawnej

 •  

Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2

Rozszerzone wymagania

 • Zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 30 dni z kraju pochodzenia *
 • Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia
 • Tłumaczenie przysięgłe prawa jazdy
 • Oświadczenie o zmianie prawa jazdy jeśli przebywa w kraju krócej niż 6 miesięcy

Zaświadczenie może nie być wymagane jeśli są spełnione inne warunki, np. kierowca nie był w kraju pochodzenia od kilku lat i jest w stanie to udowodnić  i zgodzi się na to urząd

 

Jeśli przebywasz w Polsce ponad 6 miesięcy, to konieczna jest wymiana na Polskie prawo jazdy, bez tej wymiany formalnie nie masz uprawnień do kierowania samochodem!

 •  

Wykaz pojazdów samochodowych

 •  

Wykaz kierowców

 •  

Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wydanie wypisu(ów)

 •  

Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika

 •  

Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

 •  

Zgłoszenie kierowcy taksówki przez przedsiębiorcę

Aktualne prawo jazdy kategorii B – kopia (oryginał do wglądu)

Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy taksówki - kopia (oryginał do wglądu)

Aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy taksówki - kopia (oryginał do wglądu)

Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe z adnotacją urzędową „TAXI” - kopia (oryginał do wglądu)

Świadectwo legalizacji taksometru (o ile występuje). - kopia (oryginał do wglądu)**

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

*WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ POŚWIADCZONE NOTARIALNIE!

 

 •  

OPŁATY:

licencja jest wydana wyłącznie na obszar gminy Nowosolna

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

okres ważności licencji w latach: od 2 do 15

200 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30

250 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50

300 zł

 

 • Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji i wydanie wypisu pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 10%.
 • Za każdy wypis – 1%

Numer konta bankowego:

Numer konta 50 8781 0006 0030 0588 2000 0020

W tytule wpłaty proszę o wpisanie „opłata za udzielenie licencji TAXI”

 

W przypadku zniszczenia, zagubienia itp. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wtórnika licencji.

W przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 %

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

okres ważności licencji w latach: od 2 do 15

20 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30

25 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50

30 zł

 

W przypadku utraty na skutek okoliczności zależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę
w wysokości 25 %

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

okres ważności licencji w latach: od 2 do 15

50 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30

62,50 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50

75 zł

 

Zmiana danych niepowodująca zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie zmian danych niepowodujących zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany danych
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowosolna.

 

Wydawanie wtórnika licencji

W przypadku zniszczenia, zagubienia itp. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wtórnika licencji.

W przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 %

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

okres ważności licencji w latach: od 2 do 15

20 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30

25 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50

30 zł

 

W przypadku utraty na skutek okoliczności zależnych od wnioskodawcy, pobiera się opłatę
w wysokości 25 %

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

okres ważności licencji w latach: od 2 do 15

50 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30

62,50 zł

okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50

75 zł

 

Zmiana danych niepowodująca zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie zmian danych niepowodujących zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany danych
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Brak

 

Zmiana treści licencji

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który udzielił licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wszelkich zmiany danych określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania (art. 14. ustawy o transporcie drogowym).

Wydanie decyzji zmieniającej treść licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Za zmianę treści licencji pobiera się opłatę w wysokości:

Gdy licencja jest wydana wyłącznie na obszar gminy:

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Ważność licencji: od 2 do 15 lat

20 zł

Ważność licencji: powyżej 15 do 30 lat

25 zł

Ważność licencji: powyżej 30 do 50 lat

30 zł

 

DOKUMENTY

 • Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmiany danych
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

     

Wnioski:

DOCTAXI WNIOSEK oświadczenia RODO.doc (90,00KB)